Wtorek 26 stycznia, 2021 Imieniny: Paulina, Polikarp, Tymoteusz, Michał, Tytus, Lutosław, Norma
Unia Europejska

Aktualności

16-01-2020

Budowa stopnia wodnego Niepołomice

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy szereg niepokojących zmian klimatycznych wywołanych działalnością człowieka i rozwojem cywilizacyjnym, mających bezpośredni wpływ na elementy środowiska naturalnego, w których wszyscy funkcjonujemy. Jednym z takich najbardziej widocznych obszarów są zasoby wód powierzchniowych i podziemnych.

Występujące w ostatnich latach coraz częstsze okresy suszy, spowodowane tylko niedoborem opadów, przyczyniają się nie tylko do uszczuplenia zasobów wód powierzchniowych, ale również, w konsekwencji równolegle zachodzących procesów erozyjnych w korytarz rzek, prowadzą do obniżania się poziomu wód gruntowych. Problem ten dotyczy zwłaszcza terenów położonych w dolinach rzek lub w ich bezpośrednim otoczeniu.

Aby zapobiec tym zjawiskom i skompensować ich niekorzystne oddziaływanie na stan zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, działając zgodnie z przyjętymi założeniami krajowego Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody na lata 2021-2027 ( z perspektywą do roku 2030), zamierza w 2020 roku przystąpić do działań związanych ze zwiększeniem retencji korytowej rzeki Wisły poniżej miasta Krakowa.

Jako pierwszy ( wstępny) etap działań inwestycyjnych w tym zakresie, planowane jest opracowanie ,,Wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy stopnia wodnego Niepołomice na rzecz Wiśle”. Realizacja koncepcji została zaplanowana na lata 2020-2021, a jej głównym celem będzie określenie uwarunkowań realizacyjnych przedsięwzięcia oraz wybór najlepszego wariantu inwestycyjnego. W ramach zakresu prac objętych koncepcją przewiduje się analizą i weryfikację dokumentacji wykonanej w latach poprzednich oraz opracowanie wariantowych rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Wypracowane warianty inwestycyjne zostaną zaprezentowane i omówione podczas planowanego w ramach realizacji przedsięwzięcia cyklu spotkań konsultacyjnych. Tym samym, społeczność lokalna będzie mogła w szczegółach zapoznać się z funkcjami i oddziaływaniem obiektów planowanego stopnia wodnego oraz zgłosić wszelkie swoje uwagi i sugestie.

 

***

 

Podstawowe korzyści z budowy stopnia wodnego Niepołomice na rzece Wiśle:

  • stabilizacja dna rzeki Wisły ( na odcinku od stopnia wodnego Przewóz);
  • poprawa warunków gruntowo-wodnych w terenach sąsiadujących z rzeką Wisłą poprzez podniesienie stanu wód gruntowych (stale postępująca erozja dna rzeki powoduje obniżenie się poziomu zwierciadła wód gruntowych na terenach sąsiadujących, w wyniku którego dochodzi do zanikania wody w studniach gospodarczych, przesuszania okolicznych terenów, w tym m.in. również Puszczy Niepołomickiej);
  • wydłużenie Drogi Wodnej Górnej Wisły w kierunku wschodnim (odtworzenie ciągłości żeglugowej rzeki w km 92+600, obecnie przerwanej poprzez erozję i obniżenie koryta dna rzeki Wisły poniżej stopnia i śluzy w Przewozie);
  • możliwość produkcji energii elektrycznej (elektrownia o mocy ok. 3MW);
  • możliwość wykorzystania nowopowstałego obiektu jako dodatkowe połączenie komunikacyjne np. drogowe, pieszo-rowerowe.
Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU