Poniedziałek 18 listopada, 2019 Imieniny: Roman, Klaudyna, Anielia, Karolina
Unia Europejska

Strefa Mieszkańca

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Dla kogo?

 

  • Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

  • od 1 stycznia 2019r. wymagane jest umówienie terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się:

- telefonicznie pod numerem telefonu: (12) 399-98-36  czynnym w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wieliczce

- poprzez stronę internetową https://powiatwielicki.npp-24.pl

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

- Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
- Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Co obejmuje pomoc?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

1. doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2. osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem lub radcą prawnym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

  1. posiada wykształcenie wyższe,
  2. ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,
  3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Budynek Urzędu Gminy Biskupice,
Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka
(pokój nr 05)

Punkt przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert:  Fundacja Cognosco, os. Dywizjonu 303 46/18, 31-875 Kraków

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek    08:00 do 12:00
Wtorek 07:30 do 11:30
Środa 07:30 do 11:30
Czwartek 07:30 do 11:30
Piątek

07:30 do 11:30

 
 

W dniach ustawowo wolnych od pracy, gdy Urząd Gminy będzie zamknięty Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie będzie czynny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Urzędu Gminy Gdów
Rynek 40, 32-420 Gdów

Punkt przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych wyznaczonych przez Krajową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek    12:30 do 16:30
Wtorek 07:30 do 11:30
Środa 07:30 do 11:30
Czwartek 11:30 do 15:30
Piątek

09:00 do 13:00

W dniach ustawowo wolnych od pracy, gdy Urząd Gminy będzie zamknięty Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nie będzie czynny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Urzędu Gminy Kłaj,
Kłaj 655, 32-015 Kłaj
(pokój nr 002)

Punkt przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert:
Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz


GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek    16:30 do 20:30
Wtorek 15:00 do 19:00
Środa 15:00 do 19:00
Czwartek 15:00 do 19:00
Piątek

15:00 do 19:00

 

W dniach ustawowo wolnych od pracy, gdy Urząd Gminy będzie zamknięty Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nie będzie czynny.

Uwaga!
19 kwietnia 2019 r. / Wielki Piątek punkt wyjątkowo czynny w godzinach 7.00-15.00
2 maja 2019 r. - punkt nieczynny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce
ul. Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka

Punkt przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów wyznaczonych przez Okregową Radę Adwokacką w Krakowie.

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek    12:30 do 16:30
Wtorek 12:00 do 16:00
Środa 07:00 do 11:00
Czwartek 07:00 do 11:00
Piątek

 12:00 do 16:00

 

Punkt przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert:

Fundacja „COGNOSCO” os. Dywizjonu 303 46/18, 31-875 Kraków
 

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek    07:00 do 11:00
Wtorek 07:00 do 11:00
Środa 12:00 do 16:00
Czwartek 12:00 do 16:00
Piątek

07:00 do 11:00

 

W dniach ustawowo wolnych od pracy, gdy Urząd Starostwa Powiatowego w Wieliczce będzie zamknięty Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nie będzie czynny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WIELICKIEGO

Lista

MENU