Czwartek 20 czerwca, 2024 Imieniny: Diana, Bogna, Bogumiła, Florentyna, Rafael, Rafał
Unia Europejska

Strefa Mieszkańca

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W przypadku chęci skorzystania z porady telefonicznej przed zapisaniem osoba składa takie oświadczenie bezpośrednio w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub przesyła skan uzupełnionego oświadczenia na adres: pomocprawna@powiatwielicki.pl

-----
W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Aby uzyskać darmową pomoc prawną należy wcześniej umówić się dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer tel. 12 399 98 36 w godzinach 07:30 – 15:30, lub zapisać elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl

 

 

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

   

Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant
adwokacki lub aplikant radcowski.

W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

 • doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • osoba, która:
  - ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  - posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanyc ze świadczeniem pomocy prawnej,
  - korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  - nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem lub radcą prawnym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia  wiadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Kto udziela mediacji?

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.
Nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zwanych dalej „punktami”. Nieodpłatną mediację, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5, a w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem ust. 6 i 7, może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Budynek Urzędu Gminy Gdów
Rynek 40, 32-420 Gdów

Punkt przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnej mediacji prowadzony przez radców prawnych wyznaczonych przez Krajową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek    12:30 do 16:30
Wtorek 07:30 do 11:30
Środa-Nieodpłatna pomoc prawna
/Nieodpłatna Mediacja

 

07:30 do 11:30
Czwartek 11:30 do 15:30
Piątek

09:00 do 13:00

Budynek Urzędu Gminy Kłaj,
Kłaj 655, 32-015 Kłaj
(pokój nr 002)

Punkt przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie „SURSUM CORDA” ul.Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz


GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek    17:00 do 21:00
Wtorek 15:00 do 19:00
Środa 15:00 do 19:00
Czwartek 15:00 do 19:00
Piątek

14:00 do 18:00

Budynek Urzędu Gminy Biskupice,
Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka
(pokój nr 05)

Punkt przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie „SURSUM CORDA” ul.Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek    08:00 do 12:00
Wtorek 07:30 do 11:30
Środa 07:30 do 11:30
Czwartek 07:30 do 11:30
Piątek

07:30 do 11:30

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce
ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka

 • Punkt przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnej mediacji prowadzony przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.

 • Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pozostają bez zmian

  Aby uzyskać darmową pomoc prawną należy wcześniej umówić się dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer tel. 12 399 98 36 w godzinach 07:30 – 15:30, lub zapisać elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek    16:00 do 20:00
Wtorek 15:00 do 19:00
Środa 15:00 do 19:00
Czwartek 15:00 do 19:00
Piątek

15:00 do 19:00

 

 

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka

Punkt przeznaczony na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacją w Krakowie.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Poniedziałek

w godzinach od 12:30 do 16:30

Wtorek

 w godzinach od 11.30 do 15.30

Środa

w godzinach od 11:45 do 15.45

Czwartek

w godzinach od 11.30 do 15.30

Piątek

w godzinach od 11:30 do 15.30

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

 

Poniedziałek

w godzinach od 8:00 do 12:00

 

Wtorek

w godzinach od 7.30 do 11.30

Środa

w godzinach od 7.30 do 11.30

Czwartek

w godzinach od 7.30 do 11.30

Piątek

w godzinach od 7.30 do 11.30

 

Lista jednostek NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA dla mieszkańców powiatu wielickiego

Lista

Klauzula Informacyjna

 

Realizacja obowiązku informacyjnego

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 953) Starosta Wielicki informuje o zadaniach realizowanych oraz zakończonych, dla których nie upłynął okres 5 lat od ich zakończenia i powstał obowiązek informacyjny wynikający z ww. rozporządzenia.

MENU