Środa 2 listopada, 2016 Imieniny: Bohdana, Bohdan, Bogdan, Tobiasz, Henryk
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Strefa Mieszkańca

Konsultacje Społeczne

Konsultacje społecznego projektu Rocznego Programu współpracy z NGO na 2023 rok
W dniu 3 października 2022 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego - w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2023 rok”. Termin konsultacji i zgłaszanych uwag ustala się w okresie 6 -18 października 2022 r. Uwagi można przesyłać drogą elektroniczną na załączonym formularzu ankiety na adres: konsultacjespoleczne@powiatwielicki.pl lub pozytek@powiatwielicki.pl, pocztą na adres Wydział Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2.
Szczegóły w załącznikach:
Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie przyznawania stypendiów sportowych
W dniu 10 listopada 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania. Termin konsultacji: 10-18 listopada 2021r. W celu ujednolicenia formy składanych uwag – wprowadzony został formularz ankiety do zgłaszania uwag. Ankietę można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Wieliczce (Dziennik Podawczy) lub mailem na adres sport@powiatwielicki.pl
Szczegóły w załącznikach:
Konsultacje społeczne - dotacje dla klubów sportowych
Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 11 października podjął uchwalę o przyjęciu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego. Termin składania uwag: 14-28 października 2021 r. Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany spowodowane są wejściem w życie przepisów ustawy z dnia o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1026 ze zm.), w szczególności art. 5, 6 i 7 ustawy. W celu ujednolicenia konsultacji wprowadzono formularz ankiety do składania wniosków, zmian, opinii. Szczegóły w załącznikach:
Konsultacje społeczne - dotacje nagrody sportowe
Starosta Wielicki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu Wielickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Termin konsultacji: 13-20 listopada 2020 r. Szczegóły w załącznikach

Konsultacje społeczne - dotacje na stypendia
Starosta Wielicki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania Termin konsultacji: 13-20 listopada 2020 r.
Szczegóły w załącznikach

Konsultacje społeczne - dotacje na zabytki
Starosta Wielicki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego Termin konsultacji: 3-17 listopada 2020 r. Szczegóły w załącznikach

Konsultacje społeczne - dotacje dla klubów sportowych
Starosta Wielicki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego. Termin konsultacji 3-17 listopada 2020 r. Szczegóły w załącznikach

Konsultacje Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2021 rok
7 września br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę o ogłoszeniu konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2021 rok. Starosta Wielicki zaprasza zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag i opinii do konsultowanego dokumentu w terminie 10-24 września 2020 r. Szczegóły w załącznikach:

Konsultacje Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2021 rok
7 września br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę o ogłoszeniu konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2021 rok. Starosta Wielicki zaprasza zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag i opinii do konsultowanego dokumentu w terminie 10-24 września 2020 r. Szczegóły w załącznikach:

Uchwała Rady Powiatu Wielickiego w sprawie sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli. W dniu 15 kwietnia br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach jak również nauczycieli wymienionych w art.42 ust. 7 pkt 3, lit b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wielicki. Uwagi i opinie do konsultowanego projektu można zgłaszać mailem na adres edukacja@powiatwielicki.pl do dnia 26 kwietnia 2019 r. na załączonym formularzu ankiety. Szczegóły w załącznikach:

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego.
Termin konsultacji 23-30 października 2018 r. Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać mailem (pozytek@powiatiwlicki.pl) na formularzu stanowiącym załącznik do konsultowanego dokumentu.

Zarządzenie nr. 72/2018 Starosty Wielickiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalności pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2019 rok”.

Zarządzenie Nr 69/2018 Starosty Wielickiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Wielicki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Starosty Wielickiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wielicki.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Starosty Wielickiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie terminu, trybu i form konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.

Starosta Wielicki zaprasza mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych i równorzędnych im podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych – zgodnie z dołączonymi załącznikami. Termin konsultacji 7 – 21 marca 2018 r.

MENU