Środa 2 listopada, 2016 Imieniny: Bohdana, Bohdan, Bogdan, Tobiasz, Henryk
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Strefa Mieszkańca

Konsultacje Społeczne

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego.
Termin konsultacji 23-30 października 2018 r. Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać mailem (pozytek@powiatiwlicki.pl) na formularzu stanowiącym załącznik do konsultowanego dokumentu.

Zarządzenie nr. 72/2018 Starosty Wielickiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalności pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2019 rok”.

Zarządzenie Nr 69/2018 Starosty Wielickiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Wielicki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Starosty Wielickiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wielicki.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Starosty Wielickiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie terminu, trybu i form konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.

Starosta Wielicki zaprasza mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych i równorzędnych im podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych – zgodnie z dołączonymi załącznikami. Termin konsultacji 7 – 21 marca 2018 r.

MENU