Środa 2 listopada, 2016 Imieniny: Bohdana, Bohdan, Bogdan, Tobiasz, Henryk
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Strefa Mieszkańca

Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne - dotacje nagrody sportowe
Starosta Wielicki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu Wielickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Termin konsultacji: 13-20 listopada 2020 r. Szczegóły w załącznikach

Konsultacje społeczne - dotacje na stypendia
Starosta Wielicki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania Termin konsultacji: 13-20 listopada 2020 r.
Szczegóły w załącznikach

Konsultacje społeczne - dotacje na zabytki
Starosta Wielicki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego Termin konsultacji: 3-17 listopada 2020 r. Szczegóły w załącznikach

Konsultacje społeczne - dotacje dla klubów sportowych
Starosta Wielicki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego. Termin konsultacji 3-17 listopada 2020 r. Szczegóły w załącznikach

Konsultacje Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2021 rok
7 września br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę o ogłoszeniu konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2021 rok. Starosta Wielicki zaprasza zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag i opinii do konsultowanego dokumentu w terminie 10-24 września 2020 r. Szczegóły w załącznikach:

Konsultacje Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2021 rok
7 września br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę o ogłoszeniu konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2021 rok. Starosta Wielicki zaprasza zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag i opinii do konsultowanego dokumentu w terminie 10-24 września 2020 r. Szczegóły w załącznikach:

Uchwała Rady Powiatu Wielickiego w sprawie sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli. W dniu 15 kwietnia br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach jak również nauczycieli wymienionych w art.42 ust. 7 pkt 3, lit b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wielicki. Uwagi i opinie do konsultowanego projektu można zgłaszać mailem na adres edukacja@powiatwielicki.pl do dnia 26 kwietnia 2019 r. na załączonym formularzu ankiety. Szczegóły w załącznikach:

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego.
Termin konsultacji 23-30 października 2018 r. Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać mailem (pozytek@powiatiwlicki.pl) na formularzu stanowiącym załącznik do konsultowanego dokumentu.

Zarządzenie nr. 72/2018 Starosty Wielickiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalności pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2019 rok”.

Zarządzenie Nr 69/2018 Starosty Wielickiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Wielicki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Starosty Wielickiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wielicki.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Starosty Wielickiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie terminu, trybu i form konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.

Starosta Wielicki zaprasza mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych i równorzędnych im podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych – zgodnie z dołączonymi załącznikami. Termin konsultacji 7 – 21 marca 2018 r.

MENU