Niedziela 26 czerwca, 2022 Imieniny: Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina
Unia Europejska

Projekty Unijne

16-11-2017

Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wielickim

Powiat Wielicki za pośrednictwem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce realizuje projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wielickim" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie u 26 uczniów i uczennic LO w Wieliczce, objętych projektem kompetencji kluczowych w zakresie chemii poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zajęć on-line i kół naukowych) do końca roku szkolnego 2017/2018.

W ramach projektu organizowane są zajęcia w formie kół naukowych i zajęć on-line.

Podstawowym rezultatem będzie liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (20 osób) oraz liczba godzin poszczególnych zajęć (30 godzin on-line i 30 godzin kół naukowych dla każdej z 4 grup, w tym 10 prowadzone on-line). Koła naukowe będą realizowane w grupach 5-8 osobowych (powstaną 4 grupy). Wszystkie zajęcia trwają dwa semestry. Efekty będą badane na podstawie na koniec każdego semestru na podst. opracowanych przez nauczycieli akademickich testów badających wiedzę oraz ankiety badającej umiejętności i postawy uczestników i będą zgodne z wykazem efektów uczenia się.

Zajęcia odbywać się będą w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć na odległość. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, gdzie wykorzystana zostanie metoda eksperymentu. Uczniowie wezmą udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni (2 krotnie w każdym semestrze).

Do prowadzenia zajęć zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne - zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie internetowej projektu koordynacyjnego.
Realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych będzie możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii multimedialnej, zaangażowaniu w proces dydaktyczny szkół wyższych (nawiązaniu stałej współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi) oraz doposażeniu w pomoce dydaktyczne do zajęć chemii.

Projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wielickim" o numerze RPMP.10.01.04-12-0421/17  realizowany jest  w ramach  10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Łączna wartość projektu wynosi  35 241,88 zł w tym dofinansowanie 33 461,88 zł (94,95% kosztów kwalifikowanych projektu).

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU