Niedziela 26 czerwca, 2022 Imieniny: Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina
Unia Europejska

Projekty Unijne

30-12-2016

"Krok do aktywności"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce realizuje projekt „Krok do aktywności”. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lata, które zamieszkują na terenie Powiatu Wielickiego i są nieaktywne oraz bierne zawodowo lub wychowanków pieczy zastępczej i osób usamodzielnianych po opuszczeniu pieczy zastępczej.

Podstawowym celem projektu jest jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób zamieszkałych na terenie powiatu wielickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2016-2018. W ramach projektu zostaną zrealizowane indywidualne diagnozy potrzeb uczestników projektu, będące podstawą do opracowania ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika. Dla uczestników będą realizowane różne formy aktywizacji wynikające z diagnozy potrzeb. W ramach aktywizacji społecznej będzie realizowany trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne oraz inne elementy. Uczestnicy będą kierowani na podstawie diagnozy na działania aktywnej integracji o charakterze zawodowy , a także usługi specjalistyczne w tym o charakterze zdrowotnym. W ramach zadania będzie świadczona również praca socjalna.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to: 15 osób, które uzyska kwalifikacje po opuszczeniu projektu, 9 osób poszukujących pracy po opuszczeniu projektu i  6 osób pracujących po opuszczeniu
projektu.

 Projekt "Krok do aktywności" o numerze RPMP.09.01.01-12-0011/15 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej nr 9 Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja –projekty konkursowe wyłącznie dla ops/pcpr. Łączna wartość projektu wynosi 801460,68 zł w tym dofinansowanie 681241,58 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu).

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU