Środa 28 lipca, 2021 Imieniny: Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
Unia Europejska

Aktualności

02-03-2012

O rynku pracy

Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół w Gdowie, podział środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na 2012 rok, zatwierdzenie zasad realizacji aktywnych form i kierunku szkoleń na bieżący rok - to najważniejsze punkty pierwszego w tym roku posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ), która jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Skupia przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji zrzeszających pracodawców, związków zawodowych i instytucji powołanych do działania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, a przewodniczy jej wicestarosta wielicki Mirosław Mrozowski.

Pierwszy z tematów przybliżył Dariusz Baran, dyrektor Zespołu Szkół w Gdowie, w której planowane jest uruchomienie od nowego roku szkolnego dodatkowych kierunków kształcenia. Szkoła chce uczyć w zawodach: usługi fryzjerskie, księgarstwo, logistyka, spedycja (na poziomie technikum), fryzjer, sprzedawca (na poziomie szkoły zawodowej) oraz opiekun osoby starszej i opiekun w domu pomocy społecznej (na poziomie szkoły policealnej). – Są to kierunki, po których absolwenci będą mogli bez trudu znaleźć pracę – przekonywał Dariusz Baran. Opinię tę potwierdziła analiza przeprowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce. – Przedstawiona oferta edukacyjna jest odpowiedzią na stale rozwijający się rynek pracy, a także oczekiwania młodzieży i dorosłych. Absolwenci szkoły będą mieć odpowiednie przygotowanie merytoryczne i zawodowe, które umożliwi im wejście na lokalny rynek pracy – stwierdził Tadeusz Mysiński, dyrektor PUP w Wieliczce. Rada przyjęła podział środków finansowych z Funduszu Pracy na poszczególne formy wsparcia w 2012 roku. Zgodnie z nim przeznaczono na: szkolenia - 82.378 zł, staże – 1.253.651,60 zł (6-miesięczne staże dla 170 osób), prace społecznie użyteczne – 67.452 zł. (7-miesięczne zatrudnienie dla 55 osób), prace interwencyjne – 157.500 zł (6-miesięczne zatrudnienie dla 35 osób), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 512.000 zł (po 16.000 zł trafi do 32 osób), doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy – 160.000 zł (po 16.000 zł otrzyma 10 osób), roboty publiczne – 325.600 zł (4-miesięczna refundacja kosztów pracy 44 osób). – Rozdysponowano łącznie ponad 2,5 mln złotych, które są niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju lokalnego rynku pracy. Aktywizują osoby chętne do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, wspierają przedsiębiorców, a także dają szansę choćby czasowego zatrudnienia ludziom długotrwale bezrobotnym – podkreślił przewodniczący PRZ Mirosław Mrozowski. Dokonano również podziału funduszy z Europejskiego Funduszu Społecznego, które przeznaczono na: szkolenia – 78.322,60 zł (1.900 zł za szkolenie), staże – 864.000 zł (7.200 zł za 6 miesięcy stażu) i jednorazowe wsparcie w przypadku podjęcia działalności gospodarczej – 900.000 zł (wsparcie w wysokości 15.000 zł). – Członkowie rady zaopiniowali również zasady realizacji wszystkich tych form wsparcia. Tym samym wiemy już jakimi dysponujemy w tym roku środkami, na co je przeznaczymy i oparciu o jakie kryteria będą przyznawane – dodał Mirosław Mrozowski. Powiatowa Rada Zatrudnienia ustaliła także kierunki szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które wynikają z diagnozy potrzeb szkoleniowych lokalnego rynku pracy.
Ilość zdjęć w galerii: 6
Podziel się:
MENU