Środa 28 lipca, 2021 Imieniny: Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
Unia Europejska

Aktualności

21-06-2021

Zawiadomienie o XXV zdalnej sesji Rady Powiatu Wielickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Tomasz Tomala zaprasza na XXV zdalną sesję Rady Powiatu Wielickiego, która odbędzie się w poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku o godzinie 16.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z XXIV sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami w tym:

  • z wykonania uchwał Rady,
  • z realizacji zadań Powiatowego Parku Rozwoju.

3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce za 2020 rok.
5. Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Kłaj do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego.
6. Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego.
7. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIX/168/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wiei ickiego.
8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce.
9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wielickiego.
10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2021 rok.
11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego.
12. Debata nad raportem o stanie Powiatu Wielickiego za roku 2020.
13. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wielickiego wotum zaufania.
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wielickiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2020 rok.15. Uchwała w sprawie absolutorium za 2020 rok dla Zarządu Powiatu Wielickiego.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zakończenie obrad.

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU