Wtorek 29 września, 2020 Imieniny: Michał, Michalina, Franciszek, Rafał, Gabriel
Unia Europejska

Aktualności

15-04-2013

Zawiadomienie o wyłożeniu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Wieliczka

Starosta Wielicki zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ulicy Kilińskiego 5 w terminie od 6.05.2013r do 24.05.2013r, w godzinach: poniedziałek od 8.30 do 16.30, wtorek-piątek od 7.30 do 15.00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Byszyce, Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grabówki, Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza i Sygneczów położonych w gminie Wieliczka.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali i mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454). Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Po wyłożeniu projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. BP
Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU