Wtorek 19 stycznia, 2021 Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz, Erwin
Unia Europejska

Aktualności

25-11-2020

Zawiadomienie o XIX zdalnej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Wielickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Tomasz Tomala zaprasza na XIX zdalną sesję Rady Powiatu Wielickiego, w poniedziałek 30 listopada 2020r. o godzinie 16.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z XVII oraz XVIII sesji oraz przedstawienie porządku obrad.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami w tym:

  •  z wykonania uchwał Rady,
  • z realizacji zadań Powiatowego Parku Rozwoju.

 

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wielickim za rok szkolny 2019/2020.

5. Rezolucja dotycząca nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w tym tworzenia Centrów Zdrowia Psychicznego.

6. Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia przez Powiat Wielicki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Powiatu Bocheńskiego do Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, prowadzonego na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wielickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wielicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

9. Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania regałów jezdnych stanowiących wyposażenie w budynku przy ul. Dembowskiego 2 na rzecz Gminy Wieliczka.

10. Uchwała sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wielickiego na 2021 rok.

11. Uchwała w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.

12. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu Wielickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

13. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Wielickiego.

14. Uchwała w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego.

15. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego -w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2021 rok”.

16. Uchwała w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

17. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2020 rok.

18. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Wnioski i oświadczenia radnych.

21. Zakończenie obrad.

 

Transmisja Sesji rozpocznie się o godzinie 16.00 w dniu 30.11.2020 r., na kanale YouTube Powiatu Wielickiego: https://www.youtube.com/channel/UCdmUNKshkXWzPE2K7C_uZow

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU