Wtorek 26 stycznia, 2021 Imieniny: Paulina, Polikarp, Tymoteusz, Michał, Tytus, Lutosław, Norma
Unia Europejska

Aktualności

16-01-2020

Modernizacja EGiB w Powiecie Wielickim

Starosta Wielicki informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarach:

    • jednostki ewidencyjnej Niepołomice – obszar wiejski, w której zawierają się obręby ewidencyjne: Chobot, Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Zagórze, Zakrzów, Zakrzowiec,
      
    • jednostki ewidencyjnej Gdów – obszar wiejski, w której zawierają się obręby ewidencyjne: Bilczyce, Cichawa, Czyżów, Fałkowice, Gdów, Hucisko, Jaroszówka, Klęczana, Krakuszowice, Książnice, Kunice, Liplas, Marszowice, Niegowić, Nieznanowice, Niewiarów, Niżowa, Pierzchów, Podolany, Stryszowa, Szczytniki, Świątniki Dolne, Wiatowice, Wieniec, Winiary, Zagórzany, Zalesiany, Zborczyce, Zręczyce.

Celem modernizacji jest dostosowanie baz danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz włączenia tych baz do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), o którym mowa w art. 24b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz poprawy jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków oraz przetwarzania ich w wersji cyfrowej.

Wykonawcą prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jest „GEOMAP” Mieczysław Kapustka Spółka Jawna, ul. Piłsudskiego 20/5, 39-200 Dębica, reprezentowana przez wspólników: Pana Mieczysława Kapustkę i Panią Edytę Małgorzatę Tomaszewską-Beściak.

Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym właściciele lub inne osoby władające nieruchomością, w których władaniu znajdują się grunty, budynki i lokale posadowione na obszarze objętym modernizacją są obowiązani umożliwić Wykonawcy prac wstęp na grunt, oraz w oparciu o § 35 pkt 5 w związku z § 56 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - udzielić informacji o gruntach, budynkach i lokalach.

 

***

 

Podczas modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostanie zastosowana procedura opisana w art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.):

  • W wyniku prac modernizacyjnych zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
  • Starosta Wielicki poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce i Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.
  • Każdy, czyjego interesu prawnego będą dotyczyć dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, będzie mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
  • Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Wieliczce, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządzi wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
  • Po upływie terminu na rozstrzygnięcie zgłoszonych uwag dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, staną się danymi ewidencji gruntów i budynków podlegającymi ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, o czym Starosta Wielicki poinformuje poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
  • Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego ww. informacji zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
  • O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Wielicki rozstrzygnie w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie zarzutów, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, nie będą wiążące.

 

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU