Poniedziałek 18 czerwca, 2018 Imieniny: Marek, Elżbieta, Paula
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Aktualności

27-06-2017

Jest absolutorium

Rada Powiatu Wielickiego przyjęła sprawozdanie finansowe Powiatu Wielickiego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Wielickiego. W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych. 18 z nich opowiedziało się za udzieleniem absolutorium, 3 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Wcześniej radni wysłuchali informacji dotyczącej wykonania budżetu przedstawionej przez skarbnik powiatu Annę Iwanowską. – W 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 77.293.849,75 złotych, co stanowiło 100,54% planu – wyjaśniła Anna Iwanowska.

Największą grupę dochodów, bo 36,74% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 28.398.303,13 zł. Drugą z największych grup dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa  (część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) w łącznej wysokości 23.177.225,00 zł (29,99%). Kolejną grupę dochodów stanowią dotacje (dotacje z budżetu UE, dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne, zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego bieżące i majątkowe) w wysokości 15.908.585,00 zł (20,58%). Wpłaty komunikacyjne w wysokości 3.252.266,75 zł stanowiły 4,21% wykonanych dochodów budżetowych, natomiast wpłaty za usługi geodezyjne wyniosły 1.763.284,29 zł (2,28%). Pozostałe dochody powiatu wyniosły łącznie 4.794.185,47 zł, co stanowi 6,20% zrealizowanych dochodów budżetowych.

- Z kolei wydatki zrealizowano w wysokości 74.314.451,74 złotych, co stanowiło 95,12% planu – kontynuowała skarbnik powiatu. Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 27,60% ogółu wydatków, tj. kwotę 20.512.324,86 zł. Druga grupa wydatków to środki w dziale „Administracja publiczna” w kwocie 15.286.637,49 zł stanowiła 20,57% całości wydatków. Kolejna grupa to wydatki w dziale „Transport i łączność”. Kwota 13.290.082,49 zł, stanowiła 17,88% zrealizowanych w 2016 roku wydatków budżetowych. Na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej przeznaczono 12,49% ogółu wydatków, tj. 9.280.883,59 zł.  Środki, które przeznaczono na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego to kwota 5.122.371,30 zł, co stanowi 6,89% ogółu wydatków. Kolejną ważną grupą wydatków, są wydatki poniesione na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Na wydatki te przeznaczono kwotę 4.466.668,92 zł, tj. 6,01% wydatków. Na zadania z zakresu ochrony zdrowia przeznaczono 2,64% ogółu wydatków, tj. 1.959.852,00 zł.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 31.878.955,00 zł. Składają się na nie: pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 178.955,00 zł oraz obligacje w kwocie 31.700.000,00 zł. – Spłaty zadłużenia realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto w 2016 roku z nadwyżki wolnych środków dokonano wcześniejszego wykupu obligacji z 2017 na kwotę 1.500.000 złotych – podkreśliła Anna Iwanowska.

Przyjęcie uchwały poprzedziło odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wielickiego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Obie pozytywnie zaopiniowały przedłożone sprawozdania. – Rekomenduję Radzie Powiatu udzielenie Zarządowi Powiatu Wielickiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu – powiedział Szczepan Stanek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, która była jednomyślna przy podejmowaniu stanowiska.

 

(BP)

Ilość zdjęć w galerii: 29
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU