Środa 2 listopada, 2016 Imieniny: Bohdana, Bohdan, Bogdan, Tobiasz, Henryk
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Strefa Mieszkańca

Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

PZDOoN

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Wieliczce ul. Piłsudskiego 18; 32-020 Wieliczka.
 2. W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce został powołany inspektor danych osobowych – podmiot zewnętrzny Firma LINKART - Maciej Laskowicz  i  ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@linkart.eu oraz nr tel. 603 577 613.

 

Klauzula informacyjna - RODO.pdf

W związku z nadbudową Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 18 nie będzie możliwości wjazdu na parking Powiatowego Zespołu i tym samym parkowania na miejscu wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Możliwe będzie parkowanie z przodu budynku szkoły, ewentualnie wzdłuż drogi przy ul. Konopnickiej. Za utrudnienia przepraszamyPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce

32-020 Wieliczka,
ul. Piłsudskiego 18
budynek Liceum Ogólnokształcącego im J. Matejki w Wieliczce
(wejście od strony ul. M.Konopnickiej)


Przyjmowanie osób zainteresowanych:
Poniedziałek: 7.30 -17.00, codziennie od wtorku do piątku: 7.30- 15.30.
tel.: (12) 278 62 81
e-mail: zespol@powiat.eu


Druki do pobrania:

Zadania:

 1. Postępowanie administracyjne prowadzące do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby które ukończyły 16 rok życia) - dla celów:
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji ( korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)
 • zasiłku stałego,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • korzystania z karty parkingowej,
 • innych
 1. Postępowanie administracyjne prowadzące do wydania orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci - przed 16 rokiem życia) - dla celów:
 • Zasiłku pielęgnacyjnego
 • Świadczenia pielęgnacyjnego
 • Inne (np. przedłużenie urlopu wychowawczego)
 1. Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie składanego wniosku, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień.
 2. Wydawanie kart parkingowych - Z dniem 1 lipca 2014r. na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2013r. poz.1446 organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ważne informacje:


Procedury uzyskania orzeczenia:

 • pobranie wniosku z siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce;
 • czytelne wypełnienie i podpisanie wniosku przez osobę zainteresowaną, przedstawiciela ustawowego tej osoby, przedstawiciela ustawowego dziecka, lub ośrodka pomocy społecznej za zgodą osoby zainteresowanej;
 • wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku;
 • dołączenie do wniosku dodatkowej dokumentacji medycznej i psychologicznej (ksero) mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności ( konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie psychologa lub pedagoga) – oryginały dokumentacji do wglądu. Kartoteki z poradni specjalistycznych – kserokopia, uwierzytelniona za zgodność z oryginałem;
 • złożenie kompletnego wniosku w siedzibie Powiatowego Zespołu;
 • powiadomienie osoby składającej wniosek w formie pisemnej przez Powiatowy Zespół o wyznaczonym terminie stawienia się na posiedzenie składu orzekającego;
 • stawienie się osoby zainteresowanej na posiedzenie składu orzekającego, które odbywają się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im J. Matejki w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 18 (gabinety nr 9 i nr 10);
 • wydanie orzeczenia w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia składu orzekającego;
 • postępowanie odwoławcze - na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia (lub osobistego odbioru) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, wnoszone jest do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce, 32-020 ul. Piłsudskiego 18 - osobiście lub pocztą.

Dodatkowe informacje związane z wydaniem orzeczenia:

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224, poz. 1803). Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności można składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
 • Orzeczenie może być wydane w trybie zaocznym bez osobistego udziału osoby zainteresowanej wyłącznie w przypadku dostarczenia dodatkowego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż osoba orzekana jest osobą trwale leżącą z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo.
 • Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący zespołu zawiadamia pisemnie osobę zainteresowaną o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin dostarczenia z pouczeniem, że jej nie uzupełnienie w określonym czasie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 • Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej badań lub konsultacji specjalistycznych, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania (art. 35 KPA)
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej, miejskimi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także innymi organami orzecznictwa rentowego.

MENU