0 Zespół Orzekania o Niepełnosprawności - Portal informacyjny powiatu Wieliczka - Wieliczka.pl
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Strefa Mieszkańca

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

PZDOoN

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Wieliczce ul. Niepołomska 26g; 32-020 Wieliczka.
 2. W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce został powołany inspektor danych osobowych – podmiot zewnętrzny Firma LINKART - Maciej Laskowicz  i  ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@linkart.eu oraz nr tel. 603 577 613.

Klauzula informacyjna - RODO.pdf

Deklaracja dostępności.pdf


Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce informuje, że od dnia 14.12.2020r. Powiatowy Zespół w Wieliczce zmienił swój adres. Nowa siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajduję się przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka (za budynkiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).


adres: ul. Niepołomska 26g
32-020 Wieliczka
adres e-mail: zespol@podmiot.eu
tel.: (12) 278-62-81
798-947-944


Zarządzenie Nr 6/2024
Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Wieliczce
z dnia 30.04.2024r.
w sprawie: ustalenia w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania
o Niepełnoprawności w Wieliczce dnia wolnego od pracy za odpracowaniemINFORMACJA DOT. OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ ORAZ KART PARKINGOWYCH

 • 1. W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 22 grudnia 2023r. ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r. poz. 2768)* informujemy, iż:
 • 2. Orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem: 09 MARCA 2020 r.** - 29 WRZEŚNIA 2024 r. - zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 R. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego*** orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń o których mowa w pkt 1 zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 R. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego*** orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
*Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.
** Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 09 grudnia 2019 r., a dniem 08 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt. 1 pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 09 grudnia 2019 r. - 08 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.
*** Zgodnie z art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.): Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne.

UWAGA!!! ZMIANA WNIOSKU O KARTĘ PARKINGOWĄ


OD DNIA 29.09.2023 r. Wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany OSOBIŚCIE przez osobę niepełnosprawną (z wyjątkiem: 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów; 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców; 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd) do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaś w przypadku placówki do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Wniosek o wydanie karty parkingowej

INFORMACJA W SPRAWIE USTALENIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA

1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

W celu otrzymania świadczenia wspierającego osoba zainteresowana w pierwszej kolejności powinna uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, którą wydaje Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która posiada:

 • ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie zaliczające do jednej z grup inwalidów, tj. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;  ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Dopiero po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego.

 • Wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia składa się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
 • Wniosek, może zostać złożony za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jeżeli wniosek zostanie złożony w powiatowym zespole to jest przekazywany przez zespół do wojewódzkiego zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Adres do korespondencji:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Infolinia: w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia 12 39 21 420

ePUAP (adres skrytki): /ag9300lhke/skrytka

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu:
ul. Olszańska 5, II piętro pok. 220 A,
tel. 12 39 21 396
Godziny obsługi
poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek – piątek 7:30 – 15:30

DRUKI do pobrania:
 • KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY TRUDNOŚCI W ZAKRESIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM
 • WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA • Druki do pobrania:

  Zadania:

  1. Postępowanie administracyjne prowadzące do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby które ukończyły 16 rok życia) - dla celów:
  • odpowiedniego zatrudnienia,
  • szkolenia,
  • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
  • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji ( korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)
  • zasiłku stałego,
  • zasiłku pielęgnacyjnego,
  • korzystania z karty parkingowej,
  • innych
  1. Postępowanie administracyjne prowadzące do wydania orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci - przed 16 rokiem życia) - dla celów:
  • Zasiłku pielęgnacyjnego
  • Świadczenia pielęgnacyjnego
  • Inne (np. przedłużenie urlopu wychowawczego)
  1. Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie składanego wniosku, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień.
  2. Wydawanie kart parkingowych - Z dniem 1 lipca 2014r. na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2013r. poz.1446 organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

  Ważne informacje:


  Procedury uzyskania orzeczenia:

  • pobranie wniosku z siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce;
  • czytelne wypełnienie i podpisanie wniosku przez osobę zainteresowaną, przedstawiciela ustawowego tej osoby, przedstawiciela ustawowego dziecka, lub ośrodka pomocy społecznej za zgodą osoby zainteresowanej;
  • wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku;
  • dołączenie do wniosku dodatkowej dokumentacji medycznej i psychologicznej (ksero) mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności ( konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie psychologa lub pedagoga) – oryginały dokumentacji do wglądu. Kartoteki z poradni specjalistycznych – kserokopia, uwierzytelniona za zgodność z oryginałem;
  • złożenie kompletnego wniosku w siedzibie Powiatowego Zespołu;
  • powiadomienie osoby składającej wniosek w formie pisemnej przez Powiatowy Zespół o wyznaczonym terminie stawienia się na posiedzenie składu orzekającego;
  • stawienie się osoby zainteresowanej na posiedzenie składu orzekającego, które odbywają się w budynku przy ul. Niepołomskiej 26g;
  • wydanie orzeczenia w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia składu orzekającego;
  • postępowanie odwoławcze - na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia (lub osobistego odbioru) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, wnoszone jest do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce, 32-020 ul. Niepołomska 26g - osobiście lub pocztą.

  Dodatkowe informacje związane z wydaniem orzeczenia:

  • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224, poz. 1803). Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności można składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
  • Orzeczenie może być wydane w trybie zaocznym bez osobistego udziału osoby zainteresowanej wyłącznie w przypadku dostarczenia dodatkowego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż osoba orzekana jest osobą trwale leżącą z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo.
  • Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący zespołu zawiadamia pisemnie osobę zainteresowaną o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin dostarczenia z pouczeniem, że jej nie uzupełnienie w określonym czasie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
  • Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej badań lub konsultacji specjalistycznych, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania (art. 35 KPA)
  • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej, miejskimi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także innymi organami orzecznictwa rentowego.

MENU