Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Strefa Mieszkańca

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

PZDOoN

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Wieliczce ul. Niepołomska 26g; 32-020 Wieliczka.
 2. W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce został powołany inspektor danych osobowych – podmiot zewnętrzny Firma LINKART - Maciej Laskowicz  i  ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@linkart.eu oraz nr tel. 603 577 613.

Klauzula informacyjna - RODO.pdf

Deklaracja dostępności.pdf


Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce informuje, że od dnia 14.12.2020r. Powiatowy Zespół w Wieliczce zmienił swój adres. Nowa siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajduję się przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka (za budynkiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).


adres: ul. Niepołomska 26g
32-020 Wieliczka
adres e-mail: zespol@podmiot.eu
tel.: (12) 278-62-81
798-947-944


Zarządzenie Nr 3/2022
Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Wieliczce
z dnia 20.05.2022r.
w sprawie: ustalenia w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania
o Niepełnoprawności w Wieliczce dnia wolnego od pracy za odpracowaniem  Ważna informacja dotycząca wydawania orzeczeń w okresie epidemii

  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce informuje, że w związku z sytuacja panującą aktualnie w Polsce zmianie uległy niektóre przepisy orzecznicze.

  Zgodnie z art. 15h ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych , z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

   1) Upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (niniejszy punkt wszedł w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r.);

   2) Upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (niniejszy punkt wszedł w życie z mocą od 8 marca 2020 r.).

  Wejście w życie ww. art. 15h ust. 1 pkt 1 i 2 oznacza, że okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, po spełnieniu warunków wskazanych w tym przepisie, z mocy prawa uległ przedłużeniu na wskazany okres (bez znaczenia pozostaje fakt, iż były to np. orzeczenie o niepełnosprawności wydane na okres do ukończenia przez dziecko 16 r. życia).

Informacja dotycząca wydawania kart parkingowych i legitymacji w okresie epidemii COVID-19

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce informuje, iż na mocy przepisów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 karty parkingowe zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z zaleceniem Wojewody Małopolskiego z dnia 03.04.2020r. w okresie trwania stanu zagrożenia stanu epidemicznego lub epidemii można składać wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz o wydanie karty parkingowej.

W przypadku legitymacji osoby niepełnosprawnej

do kompletnie uzupełnionego wniosku należy dołączyć:

- zdjęcie o wymiarach 35X45mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej

- kopię prawomocnego orzeczenia kwalifikującego do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

- zapoznanie się z informacje o zasadach przetwarzania danych RODO

W przypadku wniosku o wydanie karty parkingowej wniosek winien być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby zainteresowanej oraz wzorem podpisu, który należy złożyć w środku ramki na stronie 3, ( w okresie trwania stanu epidemii bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisania wniosku w siedzibie Zespołu)

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć :

- zdjęcie o wymiarach 35X45mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej

- kopię prawomocnego orzeczenia z pozytywnie zaopiniowanym wskazaniem w pkt. 9 orzeczenia.

- potwierdzenie dokonania opłaty na kartę parkingową w wysokości 21 PLN na wskazane konto:

95 8619 0006 0010 0200 7562 0002

Opłaty można dokonać za pomocą przelewu internetowego, w banku lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

- zapoznanie się z informacje o zasadach przetwarzania danych RODO

- zgodę na przesłanie karty parkingowej /legitymacji pocztą.

W sytuacji wyrabiania kolejny raz karty parkingowej, poprzednią należy zwrócić do tut. Zespołu po otrzymaniu nowej.

Wnioski należy przesyłać na adres Powiatowego Zespołu, ul. Niepołomska 26g, 32-020 w Wieliczce lub w kopercie wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się w przy biurze – siedziby tut. Zespołu.

W przypadku trudności lub wątpliwości związanych z wypełnianiem ww. wniosków zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. (12) 278-62-81, 798-947-944 aby uniknąć konieczności dodatkowej procedury uzupełnienia braków formalnych złożonego wniosku.

Jednocześnie informujemy, iż wydane legitymacje i karty parkingowe będą za zgodą strony przesłane pocztą, w związku z czym prosimy o dołączenie takiej zgody do składanego wniosku.


Druki do pobrania:

Zadania:

 1. Postępowanie administracyjne prowadzące do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby które ukończyły 16 rok życia) - dla celów:
 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji ( korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)
 • zasiłku stałego,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • korzystania z karty parkingowej,
 • innych
 1. Postępowanie administracyjne prowadzące do wydania orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci - przed 16 rokiem życia) - dla celów:
 • Zasiłku pielęgnacyjnego
 • Świadczenia pielęgnacyjnego
 • Inne (np. przedłużenie urlopu wychowawczego)
 1. Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie składanego wniosku, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień.
 2. Wydawanie kart parkingowych - Z dniem 1 lipca 2014r. na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2013r. poz.1446 organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ważne informacje:


Procedury uzyskania orzeczenia:

 • pobranie wniosku z siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce;
 • czytelne wypełnienie i podpisanie wniosku przez osobę zainteresowaną, przedstawiciela ustawowego tej osoby, przedstawiciela ustawowego dziecka, lub ośrodka pomocy społecznej za zgodą osoby zainteresowanej;
 • wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku;
 • dołączenie do wniosku dodatkowej dokumentacji medycznej i psychologicznej (ksero) mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności ( konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie psychologa lub pedagoga) – oryginały dokumentacji do wglądu. Kartoteki z poradni specjalistycznych – kserokopia, uwierzytelniona za zgodność z oryginałem;
 • złożenie kompletnego wniosku w siedzibie Powiatowego Zespołu;
 • powiadomienie osoby składającej wniosek w formie pisemnej przez Powiatowy Zespół o wyznaczonym terminie stawienia się na posiedzenie składu orzekającego;
 • stawienie się osoby zainteresowanej na posiedzenie składu orzekającego, które odbywają się w budynku przy ul. Niepołomskiej 26g;
 • wydanie orzeczenia w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia składu orzekającego;
 • postępowanie odwoławcze - na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia (lub osobistego odbioru) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, wnoszone jest do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce, 32-020 ul. Niepołomska 26g - osobiście lub pocztą.

Dodatkowe informacje związane z wydaniem orzeczenia:

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224, poz. 1803). Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności można składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
 • Orzeczenie może być wydane w trybie zaocznym bez osobistego udziału osoby zainteresowanej wyłącznie w przypadku dostarczenia dodatkowego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż osoba orzekana jest osobą trwale leżącą z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo.
 • Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący zespołu zawiadamia pisemnie osobę zainteresowaną o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin dostarczenia z pouczeniem, że jej nie uzupełnienie w określonym czasie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 • Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej badań lub konsultacji specjalistycznych, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania (art. 35 KPA)
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej, miejskimi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także innymi organami orzecznictwa rentowego.

MENU