Piątek 2 czerwca, 2023 Imieniny: Erazm, Marianna, Marcelin, Piotr, Marzena
Unia Europejska

Projekty Unijne

06-10-2020

Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II

Powiat Wielicki w partnerstwie z Gminą Niepołomice realizuje projekt "Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany do uczniów szkół zawodowych, w szczególności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym Powiatu Wielickiego) poprzez organizację staży dla 70 uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 300 beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 140 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie do 30 września 2023 roku.  Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.


Projekt "Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II" o numerze RPMP.10.02.02-12-0044/19 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 4,482,461.30 zł w tym dofinansowanie 4,033,461.30 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU