Niedziela 26 czerwca, 2022 Imieniny: Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina
Unia Europejska

Projekty Unijne

30-09-2020

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce

Celem głównym projektu jest zapewnienie od 1 stycznia 2021 roku dostępności do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie zamieszkałych na terenie powiatu wielickiego – uruchomienie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce. OIK zostanie umieszczony w aktualnie budowanym budynku Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego. Znajdować się w nim będą następujące jednostki organizacyjne: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Archiwum Zakładowe oraz nowo powołany Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce.

W ramach realizacji projektu zostanie dokończony i wyposażony budynek OIK oraz będą realizowane następujące działania: diagnoza stanu klienta i stopnia zagrożenia jego równowagi psychicznej, zdrowia i życia, ustalenie planu pomocy i jego realizatorów, natychmiastowe udzielenie specjalistycznej, interdyscyplinarnej pomocy mającej na celu przywrócenie równowagi psychospołecznej (w szczególności pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, poradnictwa socjalnego), zapewnienie dostępu do miejsc czasowego schronienia, profilaktykę kryzysu: działania pre-interwencyjne, w tym działania informacyjne o proponowanej ofercie adresowane do osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi, instytucji i organizacji istotnych dla kompleksowości oferty wsparcia, mieszkańców danego terenu, działania post-interwencyjne.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie realizował:

-całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem alarmowym OIK (w tym monitoring poczty elektronicznej oraz komunikacja za pośrednictwem komunikatorów w Internecie - w szczególności dla osób niepełnosprawnych);

-przyjęcie na pobyt całodobowy, w ramach realizacji zadań interwencji kryzysowej;

-możliwość realizacji całodobowo usług pomocowych, w tym także w miejscu wystąpienia kryzysu;

-możliwość transportu osób do ośrodka w celu wykonania usług (dotyczy w szczególności godzin nocnych, osób niepełnosprawnych, z trudnościami w poruszaniu się itp);

-realizacja grup wsparcia (planowana tematyka dotyczy: ofiar przemocy, rodziców dzieci niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych rodzców – podnoszenie kompetencji rodzicielskich u osób, które np. utraciły prawa rodzicielskie, starają się o ich odzyskanie, są skierowane przez sąd, dzieci i młodzież w aspekcie uzależnień oraz osób w kryzysie związanym z żałobą;

-poradnictwo psychologiczne - jest formą wsparcia umożliwiającą szybkie skonsultowanie się ze specjalistą i podjęcie odpowiednich działań;

-terapię grupową - forma pomocy ukierunkowana na tworzenie sieci pomocy osób o podobnym problemie. Skierowana jest do osób dorosłych oraz dzieci zmagających się z problemami o podobnym podłożu;

-terapia uzależnień dorosłych i dzieci - usługa skierowana zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 2 734 243,02 zł w tym dofinansowanie 2 535 193,02 zł
(92,72 % kosztów kwalifikowanych projektu).

Realizatorami projektu są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz Starostwo Powiatowe w Wieliczce (w zakresie prac wyposażeniowych OIK).

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU