Niedziela 26 czerwca, 2022 Imieniny: Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina
Unia Europejska

Projekty Unijne

15-09-2020

Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2019/2020

Powiat Wielicki za pośrednictwem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce realizuje projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2019/2020" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest podniesienie u 22 uczniów i uczennic LO w Wieliczce objętych projektem kompetencji kluczowych w zakresie chemii poprzez współpracę z szkołą wyższą (Politechnika Krakowska) oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zajęć online i kół naukowych) do końca roku szkolnego 2019/2020.
W ramach projektu organizowane są zajęcia w formie kół naukowych i zajęć on-line. Zgodnie z regulaminem konkursu zajęcia będą się odbywać przy
współpracy Politechniki Krakowskiej. Podstawowym rezultatem będzie liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (22 osoby) oraz liczba godzin
poszczególnych zajęć (30 godzin on-line i 30 godzin kół naukowych dla każdej z 4 grup, w tym 10 prowadzone on-line). Koła naukowe będą realizowane w grupach 5-8 osobowych (powstaną 4 grupy). Wszystkie zajęcia trwają dwa semestry. Efekty będą badane na
podstawie na koniec każdego semestru na podst. opracowanych przez nauczycieli akademickich testów badających wiedzę oraz ankiety badającej
umiejętności i postawy uczestników i będą zgodne z wykazem efektów uczenia się. Zajęcia odbywać się będą w pracowni w LO, która będzie wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć na odległość. Ponadto uczniowie
będą mieli możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, gdzie wykorzystana zostanie metoda eksperymentu. Uczniowie wezmą udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni. Do prowadzenia zajęć zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne - zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie internetowej projektu koordynacyjnego. Realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych będzie możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii multimedialnej,
zaangażowaniu w proces dydaktyczny Politechniki Krakowskiej oraz doposażeniu w pomoce dydaktyczne do zajęć chemii.

Projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wielickim" o numerze RPMP.10.01.04-12-0191/19  realizowany jest  w ramach  10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU