Niedziela 26 czerwca, 2022 Imieniny: Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina
Unia Europejska

Projekty Unijne

16-11-2018

Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wielickim

Powiat Wielicki za pośrednictwem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce realizuje projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie u 20 uczniów i uczennic LO w Wieliczce, objętych projektem kompetencji kluczowych w zakresie chemii poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zajęć on-line i kół naukowych) do końca roku szkolnego 2018/2019.

W ramach projektu organizowane są zajęcia w formie kół naukowych i zajęć on-line. Zgodnie z regulaminem konkursu zajęcia będą się odbywać przy współpracy Politechniki Krakowskiej.

Podstawowym rezultatem będzie liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (20 osób) oraz liczba godzin poszczególnych zajęć (30 godzin on-line i 30 godzin kół naukowych dla każdej z 4 grup, w tym 10 prowadzone on-line). Koła naukowe będą realizowane w grupach 5-8 osobowych (powstaną 4 grupy). Wszystkie zajęcia trwają dwa semestry. Efekty będą badane na podstawie na koniec każdego semestru na podst. opracowanych przez nauczycieli akademickich testów badających wiedzę oraz ankiety badającej umiejętności i postawy uczestników i będą zgodne z wykazem efektów uczenia się.

Zajęcia odbywać się będą w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć na odległość. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, gdzie wykorzystana zostanie metoda eksperymentu. Uczniowie wezmą udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni (2 krotnie w każdym semestrze).
Do prowadzenia zajęć zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne - zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie internetowej projektu koordynacyjnego.
Realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych będzie możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii multimedialnej, zaangażowaniu w proces dydaktyczny Politechniki Krakowskiej oraz doposażeniu w pomoce dydaktyczne do zajęć chemii.


Projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wielickim" o numerze RPMP.10.01.04-12-0127/18  realizowany jest  w ramach  10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Łączna wartość projektu wynosi  48 774,38 zł w tym dofinansowanie 46 264,38 zł (94,85% kosztów kwalifikowanych projektu).

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU