Niedziela 26 czerwca, 2022 Imieniny: Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina
Unia Europejska

Projekty Unijne

27-07-2017

"E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego"

Projekt realizowany przez Powiat Wielicki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E -administracja i otwarte zasoby”, Poddziałanie 2.1.4 „e-usługi w informacji przestrzennej”, w oparciu o zawartą w dniu 27 stycznia 2017 r. z Zarządem Województwa Małopolskiego, umowę o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 7 548 578,13 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 6 609 862,53 PLN. Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu - 30 lipca 2021r.

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokich standardów funkcjonowania cyfrowego urzędu poprzez wdrożenie nowych rozwiązań teleinformatycznych, zapewniających świadczenie przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce wysokiej jakości  i szerokiej dostępności e-usług, na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości.

Wdrożone rozwiązania, obejmujące zarówno aplikacje w zakresie e-administracji, jak i cyfryzację analogowych, źródłowych zasobów geodezyjnych oraz modernizację i aktualizację referencyjnych baz danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, doprowadzi w rezultacie realizacji projektu do zmniejszenia barier w kontaktach z administracją publiczną, zwiększeniu odsetek osób wykorzystujących elektroniczny dostęp do cyfrowych zasobów i usług publicznych, w szczególności stanowiących informację przestrzenną, a wykorzystanie platformy ePUAP oraz systemu płatności elektronicznych przyczyni się do wzrostu liczby osób korzystających z e-usług.

 

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:

 1. Poprawę jakości i zwiększenie wiarygodności baz danych - ewidencji gruntów i budynków (EGiB), ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych stanowiących treść mapy zasadniczej (BDOT500),
 2. Zakup licencji oprogramowania zwiększających zakres i dostępność (w trybie on-line) do danych przestrzennych oraz zbiorów danych, poprzez takie e-usługi jak:
 • obsługi sprzedaży zasobów PZGiK,
 • obsługi aktualizacji on-line bazy danych EGiB,
 • obsługi aktualizacji on-line baz danych GESUT, BDOT500 i BDSOG,
 • obsługi kompleksowej geodetów
 • obsługi inwestorów i projektantów,
 • obsługi rzeczoznawców majątkowych,

oraz aplikacji zapewniającej mobilny (poprzez smartfon czy tablet) dostęp do danych PZGiK.

 1. Zakup nowej infrastruktury technicznej obejmującej m.in. serwery, sprzęt komputerowy, macierze dyskowe, skanery, a także system backup, system ochrony sieci UTM czy też doposażenie serwerowni w szafę serwerową, przełącznik sieciowy czy też o dużej mocy zasilacz UPS.
 2. Zakup usług informatycznych niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia i poprawnego funkcjonowania całej infrastruktury teleinformatycznej, w tym zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych i udostępnianych danych (integracja e-usług z platformą ePUAP i systemem płatności elektronicznych, publikacja e-usług na stronach internetowych, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania, przeprowadzenie audytu teleinformatycznego).

 

Dzięki realizacji projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego”, obejmującego swym zakresem wzrost poziomu cyfryzacji zasobów geodezyjnych, zwiększenie wiarygodności i aktualności baz danych oraz wdrożeniu ogólnodostępnych e-usług, zostaną zaspokojone długofalowe, społeczno - gospodarcze korzyści wykraczające poza natychmiastowe skutki dla otoczenia: mieszkańców, grup docelowych czy Wnioskodawcy, do których zaliczyć należy:

 • wzrost kompetencji cyfrowych pracowników samorządu terytorialnego oraz mieszkańców powiatu jako odbiorców nowych e-usług,
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • wzrost aktywności społecznej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 • wzrost efektywności działania administracji samorządowej - skrócenie czasu procedur związanych z załatwianiem spraw urzędowych,
 • poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym związanej z procesami inwestycyjnymi na terenie Powiatu Wielickiego.

 

Za realizację projektu odpowiedzialny jest, powołany uchwałą Zarządu Powiatu Wielickiego, Zespół Zarządzający Projektem, którego zadaniem jest zapewnienie poprawnego, terminowego i zgodnego z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu, monitoringu procesów, zarządzania projektem i rozliczenia finansowego inwestycji.

 

 

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU