Niedziela 26 czerwca, 2022 Imieniny: Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina
Unia Europejska

Projekty Unijne

22-03-2017

"Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie"

Powiat Wielicki za pośrednictwem Zespołu Szkół w Gdowie realizuje projekt "Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Jest on skierowany do uczniów szkół zawodowych, w szczególności technikum i zasadniczej szkoły zawodowej działających w ramach Zespołu Szkół w Gdowie. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji uczniów i uczennic szkół zawodowych na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego oraz organizację staży dla 45 uczniów i uczennic, dostosowanie wyposażenia ZSG w zakresie branży elektryczno-elektronicznej  uzupełnionej branżą administracyjno-usługową do standardów rynkowych. W ramach projektu przygotowane zostaną także kursy i szkolenia dla w czasie których 140 uczniów i uczennice uzyska certyfikowane kwalifikacje do końca 2019 roku..

W wyniku projektu:
- 48 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
- 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
- doposażone zostaną 2 pracownie zawodowe,
- 45 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w płatnych miesięcznych stażach,
- łącznie co najmniej 200 uczniów i uczennic zostanie objętych ofertą projektu..
 

Projekt "Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie" o numerze RPMP.10.02.02-12-0260/16 realizowany jest  w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi  613 544,13 zł w tym dofinansowanie 552 044,13 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

 

 


 

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU