Piątek 3 grudnia, 2021 Imieniny: Franciszek, Franciszka, Ksawery, Pasjan, Hilary
Unia Europejska

Deklaracja dostępności

31-03-2021

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Starostwa Powiatowego w Wieliczce

Starostwo Powiatowe w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie pliki są przygotowane jako dostępne cyfrowo, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym lub niedowidzącym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych (np. nieprawidłowo przygotowane tabele), trwa ich aktualizacja.
 • Część z opublikowanych zdjęć, grafik nie posiada opisu alternatywnego, większość ma charakter promocyjny i nie jest wykorzystywana do realizacji bieżących zadań.
 • Linki nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Wygląd i działanie menu nie jest takie samo na wszystkich stronach.
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia

 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Starostwo Powiatowe w Wieliczce i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostosowane z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Irena Dubiel.
 • E-mail: irena.dubiel@powiatwielicki.pl
 • Telefon: 123999831

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Wielicki
 • Adres: Rynek Górny 2
  32-020 Wieliczka
 • E-mail: sekretariat@powiatwielicki.pl
 • Telefon: 123999800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka

Zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce (Pałac Przychockich) posiada dwa wejścia. Do głównego wejścia od strony Rynku 2 prowadzą schody. Drugie wejście do budynku, usytuowane jest od strony ul. M. Kopernika 2, 2a i dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku dostępne jest z poziomu chodnika.

 • Budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach, niewidomych i niedowidzących - klawisze na panelu są wypukłe i oznaczone alfabetem Braille'a. Komunikat głosowy o numerze piętra.
 • Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
 • W budynku umożliwiony jest dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 • Toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wszystkich kondygnacjach budynku.
 • Przed budynkiem od strony ul. M. Kopernika 2, 2a znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jest ono zintegrowane z ciągiem komunikacyjnym.
 • Budynek jest oznakowany tablicami informacyjnymi.
 • W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 • Pracownik Wydziału Organizacyjnego udziela pomocy w poruszaniu się po budynku.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na patrerze.
 • Obowiązują sygnały dźwiękowe, oznaczenie dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcjonujących z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. J. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka

Do głównego wejścia budynku prowadzą schody zarówno od ul. Słowackiego, jak i ul. Szpunara. Drugie wejście usytuowane jest na poziomie parkingu podziemnego (wjazd na parking od ul. Słowackiego). Z poziomu parkingu osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z windy. Dodatkowo od ul. Słowackiego zainstalowana jest na zewnątrz budynku platforma dla osób poruszających się na wózkach.

 • W podziemnym parkingu, do którego wjazd jest od ul. Słowackiego znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Dla osób załatwiających sprawę w budynku przy ul. Słowackiego 29 dostępny jest również parking przy ul. Szpunara 22, na którym znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Parking nie jest zintegrowany z ciągiem komunikacyjnym, prowadzącym do głównego wejścia do budynku przy ul. Słowackiego 29 (konieczność pokonania schodów).
 • Budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób poruszających sie na wózkach, przyciski na panelu nie są wypukłe, ani oznaczone alfabetem Braille'a. Komunikat głosowy o numerze piętra.
 • Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Brak automatycznie otwieranych drzwi.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 • Do budynku można wejśc z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 • Budynek jest oznakowany tablicami informacyjnymi.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących.
 • Istnieje możliwośc umówienia spotkania z interesantem na parterze.
 • Obowiązują sygnały dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla funkcjonujących z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Wydział Zarządzania i Reagowania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Park Kingi 4, 32-020 Wieliczka

 • Wydział Zarządzania i Reagowania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wieliczce mieści się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce przy ul. Park Kingi 4.
 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niewidzących lub słabowidzących.
 • W budynku nie ma urządzeń dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.
 • Wejście do budynku Komendy odbywa się w asyście dyżurnego strażaka.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 • Możliwość zorganizowania spotkania poza siedzibą Wydziału Zarzadzania i Reagowania Kryzysowego, w miejscu dostępnym architektonicznie dla osób z ograniczeniami w zakresie poruszania się.

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce - Archiwum Zakładowe, ul. Niepołomska 26 G, 32-020 Wieliczka

Wejścia do budynku dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i są dostępne z poziomu chodnika.

 • Budynek wyposażony jest w windę przystosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Klawisze pięter oznaczone są alfabetem Braille'a. Komunikat głosowy o numerze piętra.
 • Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową usytuowana jest na parterze budynku.
 • 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 • Budynek jest oznakowany tablicami informacyjnymi.
 • W części budynku są oznaczenia w alfabecia Braille'a oraz oznaczenia kontrastowe w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Obowiązują sygnały dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcjonujących z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Stanowisko zamiejscowe w Niepołomicach, ul. Grunwaldzka 15K/5, 32-005 Niepołomice (lokal zapewnia Gmina Niepołomice)

 • Biura zamiejscowego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce zlokalizowane są na drugim piętrze budynku mieszkalnego.
 • Brak windy, schodołazu.
 • Brak recepcji.
 • Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Brak miejsc parkingowych, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 • Budynek jest oznakowany tablicą informacyjną.
 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niewidzących lub słabowidzących.
 • W budynku nie ma urządzeń dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.
 • Możliwość zorganizowania spotkania poza siedzibą wydziału, w miejscu dostępnym architektonicznie dla osób z ograniczeniami w zakresie poruszania się.
Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
Przeczytaj także
MENU