Poniedziałek 15 lipca, 2024 Imieniny: Dawid, Henryk, Włodzimierz, Iga
Unia Europejska

Aktualności

08-07-2024

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 4, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Starosta Wielicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Opis i oznaczenie nieruchomości
Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Woli Batorskiej, gmina Niepołomice, powiat wielicki, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1/8 o powierzchni 13,56 ha, objęta księgą wieczystą nr KR2I/00034230/3

Działka nr 1/8 położona jest w międzywalu rzeki Wisły, stanowi w części użytek zielony, w części zadrzewiony i zakrzewiony, przeznaczenie nieruchomości: uprawy rolne
Zgoda na zawarcie umowy dzierżawy ww. nieruchomości, na okres 5 lat, w trybie przetargu nieograniczonego została wyrażona przez Wojewodę Małopolskiego w Zarządzeniu nr 137/2024 z dnia 7 maja 2024r.


Przeznaczenie nieruchomości
Działka 1/8 obręb Wola Batorska, gm. Niepołomice, znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem: Uchwała nr LXIX/724/10 z dnia 21.09.2010 - tereny rolnicze i zieleni nieurządzonej (symbol R/Z) - tereny wód powierzchniowych śródlądowych (symbol WS3) - zasięg obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią „”ZZ” - obszar cenny przyrodniczo tworzący siec korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym.
Aktualny sposób zagospodarowania nieruchomości – rolny.


Warunki przetargu
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 12 sierpnia 2024r. do godz. 17:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Rynek Górny 2, przy ul. Słowackiego 29, przesyłką pocztową bądź kurierską pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa - 1/8 Wola Batorska. Oferta winna zawierać kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium. O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data zarejestrowania przesyłki na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego.


1. Pisemna oferta powinna zawierać:
 imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem
jest osoba prawna lub inny podmiot,
 datę sporządzenia oferty
 oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
 oferowaną stawkę dzierżawy
2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego (netto): 5 600,00 zł
(słownie: pięć tysięcy sześćset 00/100)
minimalna wysokość postąpienia: 56 zł
wadium: 560,00 zł


3. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 13.08.2024r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Słowackiego 29, I piętro pok. 114 o godzinie 12:00. W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 560,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Małopolski Bank Spółdzielczy, nr konta: 02 8619 0006 0010 0200 6002 0002 w terminie do 07.08.2024r. (w tytule wpłaty proszę podać "wadium - przetarg na dzierżawę działki nr 1/8 Wola Batorska). W dacie 07.08.2024r. środki finansowe powinny znajdować się na koncie Starostwa.


5. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra,
zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w całości w terminie najpóźniej do trzech dni od daty
odpowiednio: zamknięcia, unieważnienia lub jego zakończenia wynikiem negatywnym (polecenie wypłaty na rachunek podany przez uczestnika jest jednocześnie terminem
zwrotu wadium) Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.


6. Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych.


7. Przetarg jest ważny, bez względu na liczę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie wyżej ceny wywoławczej.
Przetarg wygrywa uczestnik przetargu, który zgłosi najwyższą wysokość stawki (ceny) rocznego czynszu dzierżawnego. Cena osiągnięta w przetargu jest stawką czynszu
rocznego z tytułu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.

8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie
zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.


9. Roczny czynsz z tytułu dzierżawy podlegał będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.


10.Dzierżawca będzie zobowiązany ponosić koszty opłat podatkowych.


11.Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.


Informacje dodatkowe
Uczestnicy mogą brać udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający prawo do reprezentowania wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wniesienia wadium. Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. Słowackiego 29, w godzinach: pn. 730-1700, wt – pt. 730-1530 oraz pod numerem telefonu (0-12) 39-99-766.

Starosta Wielicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach na każdym etapie przetargu. Informacja o ewentualnym odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 04.07.2024 r., przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Wielickiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Biskupice, Urzędu Gminy Gdów, Urzędu Gminy Kłaj, Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU