Poniedziałek 15 lipca, 2024 Imieniny: Dawid, Henryk, Włodzimierz, Iga
Unia Europejska

Aktualności

11-06-2024

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

10 czerwca, odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, będącej organem opinio - doradczym Starosty Wielickiego w sprawach polityki rynku pracy. W posiedzeniu uczestniczył starosta Roman Ptak.

Zasadniczym tematem posiedzenia Rady było zapoznanie się  z sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce za rok 2023. Pani Dyrektor Monika Rzucidło omówiła realizację zadań w minionym roku, przestawiając wykonanie poszczególnych zadań i form wsparcia udzielonych  osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Łącznie na wszystkie formy wsparcia w zakresie polityki rynku pracy w tym w szczególności na : zasiłki  do  osób bezrobotnych, dodatki  aktywizacyjne oraz programy  na rzecz promocji zatrudnienia takie jak szkolenia, staże, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia  stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie czy Krajowy  Fundusz Szkoleniowy  wydatkowano  kwotę 12 704 787,58 złotych, w tym na realizację projektów  współfinasowanych z EFS  kwotę 1 295 461,22 zł . Łącznie w parach dostępnych form wsparcia zaktywizowano ponad 540 osób a poradnictwem zawodowym i pośrednictwem objęto 455 osób. Ponadto w ramach KFS zawarto 63 umowy  pozwalające objąć kształceniem ustawicznym  358 pracowników. W ramach  zatrudniania cudzoziemców   zarejestrowano 2596 oświadczeń o powierzeniu  wykonywania pracy cudzoziemcom, zarejestrowano  2597 powiadomień o powierzeniu  wykonywania pracy  obywatelom Ukrainy.
 

Powiatowy Urząd Pracy  realizując swoje  zadania  dokładał wszelkich starań aby  racjonalnie wydatkować środki publiczne,  efektywnie  realizować  swoje zadania oraz objąć swoim wsparciem jak największą liczbę beneficjentów.
 
Z całością sprawozdania może zapoznać się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w zakładce Statystyka i analizy urzędu, link poniżej:
https://wieliczka.praca.gov.pl/documents/1842452/4884071/2023.pdf/80718fa5-6037-49d8-85cf-d6db5446737b?t=1715759480512

Ponadto omówiona została bieżąca realizacja zadań  i aktualna sytuacja  na lokalnym rynku pracy. Na koniec maja  br. w rejestrach PUP  znajdowało się  1856 osób z czego 921 to  kobiety. Z prawem do zasiłku  było  340 osób a stopa bezrobocia wynosiła  3,6%. W 2024 roku Powiatowy Urząd Pracy realizuje formy wsparcia o których była mowa wyżej.
 

 

źródło: PUP w Wieliczce

Ilość zdjęć w galerii: 2
Podziel się:
MENU