Piątek 14 czerwca, 2024 Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna, Elwira, Michał, Walery
Unia Europejska

Aktualności

24-05-2024

Informacja o nieruchomościach Skarbu Państwa

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA przeznaczonych do dzierżawy.

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 1/8 o powierzchni
13,56 ha, położona w Woli Batorskiej, gm. Niepołomice, objęta księgą wieczystą nr
KR2I/00034230/3
2. Opis nieruchomości:
Działka o powierzchni 13,56 ha, położona wzdłuż rzeki Wisła, pomiędzy rzeką a wałem
przeciwpowodziowym.
3. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:
Działka 1/8 obręb Wola Batorska, gm. Niepołomice, znajduje się w obszarze oznaczonym
na rysunku planu symbolem: Uchwała nr LXIX/724/10 z dnia 21.09.2010 - tereny
rolnicze i zieleni nieurządzonej (symbol R/Z) - tereny wód powierzchniowych
śródlądowych (symbol WS3) - zasięg obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią „”ZZ”
- obszar cenny przyrodniczo tworzący siec korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym
4. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy
5. Cena nieruchomości: nie dotyczy
6. Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy: minimum: 5600,00 zł/rok, zgodnie
z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego nr 137/24 z dnia 07 maja 2024r.
8. Termin wnoszenia opłat: opłaty miesięczne - do 10 dnia każdego miesiąca, opłaty roczne do
końca stycznia każdego roku.
9. Zasady aktualizacji opłat: waloryzacja raz w roku o wskaźnik inflacji
10. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy: umowa na okres 5 lat, cel dzierżawy rolny
11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U
z 2023 poz. 344 ze zm.) - nie dotyczy.

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU