Poniedziałek 15 lipca, 2024 Imieniny: Dawid, Henryk, Włodzimierz, Iga
Unia Europejska

Aktualności

10-08-2023

Fundusze Europejskie pomogą w aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu wielickiego

Blisko 90 mln zł z Funduszy Europejskich zostanie przeznaczone na aktywizację zawodową 5 tysięcy bezrobotnych Małopolan. Umowę z rąk wicemarszałka Józefa Gawrona odebrał starosta wielicki Adam Kociołek. Umowy podpisało łącznie 21 beneficjentów z regionu małopolskiego.

Inwestujemy bezpośrednio w mieszkańców Małopolski, bo to pozwala budować ich zasobność oraz zasobność ich rodzin. To jest nasz kapitał o który dbamy, a środki z Funduszy Europejskich nam w tym pomagają. Na pierwsze 21 projektów przeznaczyliśmy blisko 90 mln, co pozwoli na aktywizację 5 tys. bezrobotnych Małopolan. Chcemy, aby każde miejsce w naszym regionie miało szansę na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie, aby była tam dostępna dobrze płatna praca. Dzięki temu Małopolska będzie rozwijać się w sposób zrównoważony, na czym nam szczególnie zależy

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Instytucja Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, zakończyła podpisywanie umów o dofinansowanie projektów z 21 powiatowymi urzędami pracy Małopolski. Projekty zostały złożone w ramach Działania 6.1 FEM 2021-2027 i dotyczą aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Projekty będą trwać do połowy 2024 roku, a łączna wartość dofinansowania dla wszystkich powiatów w pierwszym naborze wynosi blisko 90 mln zł. Kwota ta pozwoli na aktywizację 5 tys. bezrobotnych Małopolan. Natomiast w całej perspektywie finansowej, czyli do 2029 roku, całkowita wartość projektów wyniesie około 528 mln zł., co pozwoli na aktywizację zawodową blisko 30 tys. osób poszukujących pracy.

Mam ogromną radość, że Państwo w sposób uroczysty otrzymali umowy na dofinansowanie projektów na aktywizację osób bezrobotnych. Te umowy opiewają na kwotę blisko 90 mln zł, na te środki czekały powiatowe urzędy pracy, ale przede wszystkim czekały osoby bezrobotne, żeby skorzystać ze wszystkich przewidzianych dla nich form pomocy

- dodaje wicemarszałek Józef Gawron.

Zróżnicowanie kwot dofinansowania

Największą kwotę dofinansowania do projektów otrzymały: Gmina Miejska Kraków – blisko 15,4 mln, Powiat Nowosądecki – prawie 9,9 mln i Powiat Krakowski – ponad 9,1 mln zł.

Samorząd Województwa, realizując politykę regionalną w obszarze rynku pracy, ma wpływ na podział środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dla samorządów powiatowych na aktywizację osób bezrobotnych. Kwota dla poszczególnych województw wynika z kontraktów programowych. Środki dla powiatowych urzędów pracy do wydatkowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski są dzielone przez Zarząd Województwa na podstawie algorytmu przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Algorytm ten uwzględnia zapotrzebowanie powiatów, wynikające z ich oceny sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz obiektywne dane statystyczne opisujące poziom i strukturę bezrobocia w danym powiecie. Większe kwoty są przyznawane powiatom o większej liczbie bezrobotnych oraz wyższej stopie bezrobocia. W strukturze w szczególności brane są pod uwagę liczebności grup, które mają trudność w samodzielnym znalezieniu zatrudnienia. Są to: osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 50 oraz poniżej 30 roku życia, kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Specyfika projektów

Działania podejmowane w ramach projektów będą stanowiły inicjatywy na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia w regionie oraz nabycia kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Planowana jest realizacja zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla osób bezrobotnych, także z zakresu wsparcia postaw przedsiębiorczych i zakładania własnej działalności gospodarczej.

Projekty powinny charakteryzować się wysoką jakością udzielanego wsparcia, zapewniać wysoki poziom jego dostosowania do potrzeb i umiejętności osób uczestniczących w projektach oraz uwzględniać ich indywidualne predyspozycje i możliwości (m.in. płeć, wiek, sytuację rodzinną, zdrowotną, w tym występowanie niepełnosprawności, współwystępowanie jednocześnie kilku czynników powodujących dyskryminację). W ramach projektów udzielane będzie wsparcie w postaci m.in. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, a także dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z kolei pracodawcy będą mogli uzyskać refundację części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie. Działania te realizowane będą przez wszystkie powiatowe urzędy pracy w Małopolsce, co oznacza, że każdy Małopolanin nieposiadający pracy, zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie mógł z nich skorzystać.

W projektach wskazane są grupy uznane za priorytetowe, takie jak: osoby poniżej 30 roku życia oraz osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, kobiety i migranci.

Działania zaplanowane w projektach realizują cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030” w zakresie rynku pracy. Strategia zakłada udzielanie ze środków w dyspozycji województwa szerokiego wsparcia na rzecz uzyskiwania dobrej jakości zatrudnienia, w tym m.in. aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy oraz pomoc w przekwalifikowaniu się.

Sytuacja na małopolskim rynku pracy

Sytuacja na małopolskim rynku pracy pozostaje korzystna. Świadczy o tym między innymi rosnąca liczba podmiotów gospodarczych. Na koniec czerwca 2023 r. w Małopolsce funkcjonowało ich 471 836, czyli o 18 510 więcej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie, w czerwcu br. wyniosła ona 4,3% (w stosunku do maja spadła o 0,2%). To mniej niż średnio w kraju, stopa bezrobocia dla Polski wynosi 5%. Rośnie za to zbiorowość osób pracujących. W I kwartale bieżącego roku  takich osób było 1 milion 489 tys., czyli o 17 tys. więcej niż przed rokiem.

W powiatowych urzędach pracy na koniec czerwca zarejestrowanych było 61 470 osób bezrobotnych. To liczba porównywalna z okresem bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie pandemii COVID-19. Świadczy to o odporności małopolskiego rynku pracy na sytuacje kryzysowe, bo należy pamiętać o wciąż trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę, która nie pozostaje bez wpływu na sytuację gospodarczą kraju i naszego województwa.

Jedną z konsekwencji konkurencyjnej gospodarki jest jednak to, że ludzie tracą miejsca pracy w wyniku zachodzących zmian rynkowych, w tym zmian technologicznych. Indywidualne sytuacje życiowe powodują również, że część osób na pewien czas znajduje się poza rynkiem pracy. Niektórzy z nich samodzielnie znajdują nowe zatrudnienie, część jednak bez wsparcia nie radzi sobie na rynku pracy. Przekazywane dzisiaj umowy pozwolą na sfinansowanie kosztów aktywizacji zawodowej takich osób.

 

 

info, foto malopolska.pl

Ilość zdjęć w galerii: 3
Podziel się:
MENU