Niedziela 26 czerwca, 2022 Imieniny: Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina
Unia Europejska

Aktualności

18-05-2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Powiatu Wielickiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) Starosta Wielicki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 • Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona w miejscowości Wieliczka obr. 3, gm. Wieliczka, oznaczona jako działka ewidencyjna nr: 256/2 objęta księgą wieczystą nr KR1I/00036250/6 prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych w Wieliczce

 

 • Powierzchnia nieruchomości:

Działka nr 256/2 o powierzchni 0,0104 ha

 

 • Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana, w kształcie wydłużonego trójkąta. Teren porośnięty niekoszoną trawą. Na działce znajduje się zjazd z drogi serwisowej na posesję, wykonany z kostki brukowej o pow. 6,20 m².

 

 • Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla  Miasta i Gminy Wieliczka – obszar „A”, zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/763/2010Rady Miejskiej z dnia 10.11.2010 r., zmienionego wyrokiem sądu II SA/Kr 817/11 z dnia 12 grudnia 2011 roku, wyrokiem sądu II SA/Kr 1488/12 z dnia 10 grudnia 2012 roku, uchwałą Nr XXVI/366/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku, uchwałą nr V/48/2015 z dnia 30 marca 2015 roku oraz uchwałą Nr XII/167/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku, działka nr 256/2 położona w obrębie 3 – Miasto Wieliczka znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 29MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 1 KDGP- publiczna droga klasy głównej ruchu przyspieszonego.

 

 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

 

 • Cena nieruchomości:  39 000,00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych 00/100)+ podatek Vat

 

 • Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

 

 • Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy: nie dotyczy

 

 • Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy

 

 • Zasady aktualizacji opłat:   nie dotyczy

 

 • Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Przeznaczona do zbycia w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej , na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2021r. poz. 1899 ze zm)

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020., poz. 1990 ze zm.) - nie dotyczy.

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU