Środa 28 lipca, 2021 Imieniny: Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
Unia Europejska

Aktualności

28-06-2021

Radni za absolutorium

Na ostatniej sesji, Rada Powiatu Wielickiego przyjęła sprawozdanie finansowe Powiatu Wielickiego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Wielickiego. W głosowaniu uczestniczyło 23 radnych. 19 z nich opowiedziało się za udzieleniem absolutorium, 1 był przeciwny, 3 wstrzymało się od głosu. Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Wcześniej radni zapoznali się materiałami dotyczącymi informacji z wykonania budżetu powiatu wielickiego za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia powiatu wielickiego. Informacje te zostały przedłożone przez Zarząd Powiatu Wielickiego.

Realizujemy plan, który został przyjęty w 2018 roku, tuż  po wyborze tego Zarządu. Jestem wdzięczny za wszystkie konstruktywne rozmowy. Jako zarząd zawsze jesteśmy otwarci na dialog, nawet w trudnych tematach. Wszyscy chcemy, aby powiat wielicki nadal się rozwijał, realizował jeszcze większe zadania i myślę że decyzje podejmowane przez Zarząd właśnie ku temu zmierzają. Bardzo dziękuje za powierzone zaufanie

- powiedział starosta wielicki Adam Kociołek.

W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 117. 708.914,03 zł, co stanowiło 110,87% planu.

Największą grupę dochodów - 38% stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 44.689.438,84 zł. Drugą z największych grup dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) w łącznej wysokości 32.304.018,00 zł (27%). Kolejną grupę dochodów stanowią dotacje (dotacje z budżetu UE, dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne, zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego bieżące i majątkowe) w wysokości 17.952.698,87 zł (15%) oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 13.298.938,70 zł (11%). Wpłaty komunikacyjne w wysokości 3.105.262,85 zł stanowiły 3% wykonanych dochodów budżetowych, natomiast wpłaty za usługi geodezyjne wyniosły 1.912.387,76 zł (2%). Pozostałe dochody powiatu wyniosły łącznie 4.446.169,01 zł, co stanowi 4% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Z kolei wydatki zrealizowano w wysokości 103.971.021,18 złotych, co stanowiło 95,42% planu. Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania te przeznaczono 29% ogółu wydatków, tj. kwotę 29.667.389,21 zł. Kolejna grupa wydatków to środki w dziale „Administracja publiczna" w kwocie 17.174.267,32 zł stanowiła 17% całości wydatków oraz w dziale „Transport i łączność" w kwocie 16. 721.385,49 zł, stanowiła 16% zrealizowanych w 2020 roku wydatków budżetowych. Na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przeznaczono 13% ogółu wydatków, tj. 13.381.837,70 zł. Środki, które przeznaczono na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego to kwota 7.097.061,43 zł, co stanowi 7% ogółu wydatków. Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 6.392.349,82 zł, co stanowi 6% ogółu wydatków.

Kolejną ważną grupą wydatków, są wydatki poniesione na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Na wydatki te przeznaczono kwotę 5.678.640,31 zł, tj. 5% wydatków. Na wydatki związane z obsługą długu publicznego wydatkowano kwotę 1.164.856,31 zł tj. 1 % ogółu wydatków. W pozostałych wydatkach w kwocie 6.693.233,59 zł, które stanowią 6% ogółu wydatkowanych środków zostały ujęte środki poniesione na:

  • rolnictwo i łowiectwo - 77 .099,35 zł,
  • leśnictwo - 44.020,00 zł,
  • turystykę - 5.000,00 zł,
  • działalność usługową - 3.032.017,60 zł,
  • obronę narodową - 41.900,00 zł,
  • wymiar sprawiedliwości - 323.426,73 zł,
  • ochrona zdrowia - 2. 714.047,44 zł,
  • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 41.379,97 zł,
  • kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 206.342,50 zł,
  • kulturę fizyczną - 208.000,00 zł

Przyjęcie uchwały poprzedziło odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wielickiego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Obie pozytywnie zaopiniowały przedłożone sprawozdania.

Ilość zdjęć w galerii: 7
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU