Wtorek 29 września, 2020 Imieniny: Michał, Michalina, Franciszek, Rafał, Gabriel
Unia Europejska

Aktualności

16-04-2013

Informacja dotycząca przystąpienia do opracowania rozszerzenia projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

W związku z pismem Zarządu Województwa Małopolskiego znak SR-II.721.1.4.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r., w sprawie rozpowszechnienia informacji dotyczącej przystąpienia do opracowania rozszerzenia projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego związanego z wystąpieniem przekroczeń poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki w strefie małopolskiej w pomiarach jakości powietrza za rok 2012, poniżej zamieszczam informację przekazaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 7 listopada 2008 r.) Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o przystąpieniu do opracowania rozszerzenia projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego związanego z wystąpieniem przekroczeń poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki w strefie małopolskiej w pomiarach jakości powietrza za rok 2012. 1. Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie rozszerzenia projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego prowadzone jest z urzędu, na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 2. Zgodnie z art. 91 ust. 3 ww. ustawy Sejmik Województwa Małopolskiego jest organem właściwym do określenia w drodze uchwały Programu ochrony powietrza dla stref, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 tej ustawy. Wyniki pomiarów poziomów substancji w powietrzu w danej strefie dostępne są na stronie internetowej Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska http://www.krakow.pios.gov.pl 3. Na stronie internetowej www.malopolskie.pl/apop udostępniane będą materiały źródłowe wykorzystywane przy pracach nad rozszerzeniem projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, informacje o przygotowywanym dokumencie oraz planowanych spotkaniach konsultacyjnych. 4. Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 30 kwietnia 2013 r., elektronicznie na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska Rolnictwa i Geodezji, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56. 5. Po opracowaniu projektu rozszerzonego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zostanie on upubliczniony i poddany konsultacjom społecznym. UMWM
Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU