Wtorek 19 stycznia, 2021 Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz, Erwin
Unia Europejska

Aktualności

03-12-2020

XIX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Wielickiego

Po raz dziewiętnasty w tej kadencji obradowała Rada Powiatu Wielickiego. Podczas sesji, która odbyła się w trybie zdalnym, radni przyjęli wszystkie uchwały wpisane w porządek obrad oraz podjęli rezolucję dotyczącą nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w tym tworzenia Centrów Zdrowia Psychicznego.

Sesję zdominowały głównie tematy z zakresu edukacji sportu, zdrowia oraz sprawy dotyczące dotacji udzielanych przez Powiat Wielicki. Radni wysłuchali  informacji dotyczących stanu realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wielickim za rok szkolny 2019/2020, ustalenia przyszłorocznego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wielickiego, ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży oraz określenia zasad i  trybu przyznawania nagród Powiatu Wielickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, które przedstawił kierownik Wydziału Edukacji, Sportu Promocji i Zdrowia Mariusz Maziarz. Z kolei  Joanna Boduch, główny specjalista Wydziału Edukacji, Sportu Promocji i Zdrowia zreferowała projekty uchwał w sprawie określenia zasad udzielania dotacji w związku z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wielickiego, określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego oraz przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego - w zakresie odpowiadającym jego zadaniom -na 2021 rok”. Następnie  zastępca dyrektora PCPR w Wieliczce Pani Anna Front przedstawiła radzie uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Wielicki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Powiatu Bocheńskiego do Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, prowadzonego na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”.

Jednym z punktów XIX nadzwyczajna sesji Rady Powiatu Wielickiego było głosowanie radnych za przyjęciem rezolucji w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w tym tworzenia Centrów Zdrowia Psychicznego. W związku z pojawiającymi się informacjami o  ryzyku ograniczenia, a nawet zakończenia programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego, Rada Powiatu Wielickiego postanowiła zawnioskować do Ministra Zdrowia, by program tworzenia Centrów był kontynuowany i rozszerzany. Należy przypomnieć, że na terenie Powiatu Wielickiego od  ponad dwóch lat z powodzeniem działa Centrum Zdrowia Psychicznego, które specjalistyczną pomocą obejmuje ponad tysiąc mieszkańców borykających się  z kryzysem psychicznym. Tym samym Centrum znacząco zbliża się do objęcia wsparciem 1,5 % populacji dorosłych Powiatu Wielickiego, co jest celem w realizowanym projekcie ”Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany.   Powiat Wielicki”.  W tym 2 – letnim okresie w ramach działań Centrum udzielonych zostało stacjonarnie i w środowisku blisko dwadzieścia dwa tysiące świadczeń. Tym samym Samorząd znalazł partnera do realizacji zadań w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia. Dzięki dostępności komplementarnych usług wyraźnie zmniejszyła się ilość hospitalizacji. W ciągu trwania całego projektu z osób objętych wsparciem Centrum, hospitalizacji psychiatrycznej wymagało jedynie 18 świadczeniobiorców. Tak niewielka ich ilość na przestrzeni dwóch lat,  świadczy o wiarygodności i skuteczności modelu opieki środowiskowej.

 

Transmisję z XIX zdalnej sesji Rady Powiatu Wielickiego można oglądnąć na kanale You Tube Powiatu Wielickiego https://www.youtube.com/channel/UCdmUNKshkXWzPE2K7C_uZow

 

Ilość zdjęć w galerii: 5
Podziel się:
MENU