Czwartek 27 czerwca, 2019 Imieniny: Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Aktualności

29-05-2018

Powiat i gmina wspierają sport

Powiat wielicki wspólnie z gminą Wieliczka będą wspólnie realizować projekt wspierania sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w siatkówce dziewcząt oraz koszykówce chłopców. Umowę w tej sprawie podpisali włodarze powiatu starosta Jacek Juszkiewicz z wicestarostą Łukaszem Sadkiewiczem oraz burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, którzy jednocześnie patronują całemu przedsięwzięciu. Zgodnie z zapisami będzie ono obowiązywało od roku szkolnego 2018/2019 przez okres 5 lat.

Treść projektu wspierania sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w siatkówce dziewcząt oraz koszykówce chłopców.

I. Część opisowa założenia projektu.

Propozycja  szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinach: siatkówka dziewcząt oraz koszykówka chłopców.
Projekt realizowany przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy od 2006 roku  podpisany przez Władze Powiatu Wielickiego i Gminy Wieliczka  przyniósł po ponad 11 latach  bardzo wyraźną modę na uprawianie siatkówki i koszykówki jako formę podnoszenia sprawności fizycznej i dbanie o zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży. Prowadzone przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce szkolenie sportowe przyniosło nadspodziewaną ilość sukcesów sportowych w promowanych dyscyplinach.
 
W okresie trwania projektu szkolenie objęło przeszło kilkaset dziewcząt i chłopców, którzy zdobyli dziesiątki medali Mistrzostw Małopolski, byli członkami kadr wojewódzkich, awansowali do półfinałów i finałów Mistrzostw Polski a nawet otrzymywali powołania  do kadry Polski reprezentując ją na oficjalnych zawodach. Promując Wieliczkę i Powiat Wielicki młodzież uczestniczyła w dzieciątkach turniejów o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej na terenie całej Polski i poza jej granicami zajmując czołowe miejsca. Wszystko to przyczyniało się do promocji naszego regionu. 

Do osiągniętego sukcesu przyczyniła się ścisła współpraca MOS Wieliczka oraz Stowarzyszeń (klubów) MKS MOS Wieliczka, UKS REGIS Wielicka, które zapewniały możliwość finansowania działań (organizacja szkolenia sportowego,  start w ligach związkowych, organizacja turniejów własnych i wyjazdowych, organizacja wypoczynku letniego i zimowego, wymiana międzynarodowa, współpraca z Rodzicami,  współpraca z  związkami sportowymi, współpraca z środowiskiem lokalnym). Nieodzownym elementem projektu była współpraca ze szkołami prowadzonymi przez Gminę Wieliczka i Powiat Wielicki między innymi współpraca z nauczycielami wszystkich placówek oraz udostępnianie obiektów szkolnych do  realizacji zadania.      
Dotychczasowe efekty  wspólnie podjętych działań  oceniamy  bardzo wysoko. Przychylność, otwartość we wspólnych działaniach jest dowodem, że  projekt ten przyczynił się do stworzenia sportowej wizytówki Powiatu Wielickiego (od kilku lat 50-70 % zdobytych punktów przez Gminę Wieliczka w punktacji Ministerstwa Sportu i Turystyki zdobywają 2 kluby MKS MOS Wieliczka i UKS REGIS Wieliczka plasując Gminę Wieliczka w czołówce gmin Małopolski).

W związku ze zmianami systemowymi w oświacie, likwidacją gimnazjów i zmianą liczby uczniów w poszczególnych placówkach na terenie Wieliczki (wydłużenie pracy niektórych szkół i problemy w związku z tym z dostępnością sal gimnastycznych) zaistniała potrzeba wspomożenia tego wysoce akceptowalnego przez środowisko lokalne projektu.  

W projekcie uczestniczą: Powiat Wielicki, Gmina Wieliczka,  MOS Wieliczka,  MKS MOS Wieliczka, UKS REGIS  Wieliczka i  SP 1 Wieliczka, SP nr 2 Wieliczka, SP nr 3 Wieliczka, Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce i inne szkoły z terenu Gminy Wieliczka. 
  

II. Cel projektu.

1.  Uatrakcyjnianie oferty oświatowej w Powiecie Wielickim w dobie coraz silniejszej  rywalizacji o dzieci przez szkoły krakowskie oraz danie atrakcyjnej oferty dla migrującej z Krakowa ludności w celu przyciągnięcia jej na teren Powiatu Wielickiego. 
2. Kontynuacja stałej oferty dla mieszkańców Powiatu Wielickiego sportowego  rozwoju dzieci i młodzieży w całym cyklu kształcenia prowadzonym jako zadanie własne przez Powiat Wielicki i Gminę Wieliczka. 
3. Dbanie o wizerunek i wzmacnianie wizytówki  sportowej Powiatu Wielickiego.
4. Stworzenie widowisk sportowych stwarzających możliwości medialne Promocja Powiatu Wielickiego i Gminy Wieliczka poprzez imprezy sportowe.
5. Organizacja imprez, turniejów o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie Gminy Wieliczka i Powiatu Wielickiego dla społeczności lokalnej.
6. Upowszechnianie poprzez sport zdrowego trybu życia, moda na sport – promowanej jej   w Powiecie  Wielickim.  
7. Zagospodarowanie czasu wolnego  poprzez udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną ze szczególnym uwzględnieniem aspektów  wychowawczych.
8. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny, rozwój zainteresowań  uczestników projektu.


III.  Zadania współorganizatorów projektu.
 
Współorganizatorami projektu są: Powiat Wielicki, Gmina Wieliczka, MOS Wieliczka, MKS MOS Wieliczka, UKS REGIS Wieliczka, SP 1 Wieliczka, SP nr 2 Wieliczka, SP nr 3 Wieliczka, Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce, PCKZiU w Wieliczce, (Powiatowy Park Rozwoju ) i inne szkoły z Gminy  Wieliczka.

Powiat Wielicki

1. Utrzymanie kadry trenerskiej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  niezbędnej do realizacji projektu.
2. Udostępnienie obiektów sportowych (sal gimnastycznych, boisk zewnętrznych) na realizację projektu (priorytet w ich udostępnianiu dla zajęć MOS do momentu powstania Hali LO, która stanie się bazą popołudniowych zajęć MOS i projektu). 
3. Współfinansowanie organizowanych imprez sportowych, turniejów, szkolenia sportowego, innych działalności statutowych MOS, MKS MOS i UKS REGIS  na wspólnie określonych  zasadach, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.  
4. Przyznawanie stypendiów sportowych i nagród dla sportowo uzdolnionych uczestników i kadry szkoleniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami. 


Gmina Wieliczka
 
1. Udostępnienie obiektów sportowych na realizację projektu (priorytet w ich udostępnianiu poza zajęciami szkolnymi dla zajęć MOS do momentu powstania hali LO, która stanie się bazą popołudniowych zajęć MOS projektu w miarę możliwości 
w dotychczasowej ilości godzin  a po jej powstaniu w niewielkiej ilości głownie dla grup początkujących)- zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.
2. Współfinansowanie organizowanych imprez sportowych, turniejów, szkolenia sportowego i innych działalności statutowych. Wspieranie klubu poprzez granty na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie regulacjach. 
3. Przyznawanie stypendiów sportowych i nagród dla sportowo uzdolnionych uczestników i kadry szkoleniowej na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie powszechnie obowiązujących przepisach regulaminowych. 


MOS Wieliczka

1. Zabezpieczenie fachowej kadry pedagogicznej zapewniającej odpowiednią ilość zajęć treningowych dla uczestników projektu (minimum 2 razy w tygodniu dla grup początkujących, oraz  minimum 3,4 x w tygodniu dla grup zaawansowanych).
2. Współorganizowanie cyklicznych imprez sportowych o randze powiatowej, wojewódzkiej  i ogólnopolskiej a także międzynarodowej dla dzieci i młodzieży, a przez to promocję Gminy i Powiatu a także sportu wśród mieszkańców Powiatu Wielickiego.
3. Współpraca z MKS MOS Wieliczka i UKS REGIS Wieliczka zgodnie z obowiązującym prawem w celu umożliwienia uczestnikom jak najlepszego szkolenia i startu w rozgrywkach związkowych i turniejach.
4. Rekrutacja uczestników zajęć projektu do grup szkoleniowych przy współpracy szkół z terenu Gminy Wieliczka, a w szczególności SP 1 Wieliczka, SP 2 Wieliczka, SP 3 Wieliczka SP Kożmice, SP Węgrzce Wielkie SP Gorzków .


MKS MOS Wieliczka i UKS REGIS Wieliczka

1. Wykorzystując środki finansowe samorządów terytorialnych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Związków Sportowych oraz Rodziców i Sponsorów stwarzanie warunków do systematycznego rozwoju sportowego oraz podnoszenia umiejętności poprzez start  
w ligach organizowanych przez związki sportowe, udział w turniejach organizowanych na terenie całego kraju.
2. Organizowanie cyklicznych imprez sportowych o randze powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej a także międzynarodowej dla dzieci i młodzieży, a przez to promocję regionu a także sportu wśród mieszkańców Powiatu Wielickiego. 
3. Organizacja obozów sportowych, zgrupowań  sportowych, wypoczynku dla uczestników projektu.


Szkoły uczestniczące w projekcie

(SP 1 Wieliczka, SP nr 2 Wieliczka, SP nr 3 Wieliczka, SP Węgrzce  Wielkie,  SP Kożmice Wielkie, SP Gorzków, Liceum Ogólnokształcące  w Wieliczce, PCKZiU w Wieliczce (Powiatowy Park Rozwoju)
 
 1. Zapewnienie możliwości prowadzenia zajęć treningowych w obiektach szkolnych w ilości pozwalającej na wypełnienie założeń szkoleniowych, zgodnie z ustaloną liczbą godzin  zgodnie z zał. nr 2 do umowy w sprawie realizacji „Projektu wspierania sportowego dzieci i młodzieży w siatkówce dziewcząt i koszykówce chłopców w powiecie wielickim”.
2. Pomoc w promocji projektu poprzez przyjazną atmosferę, pomoc w selekcji uczestników programu. 
3. Pomoc w organizacji  przedsięwzięć sportowych.


IV. Założenia i cele projektu oraz zagrożenia na najbliższe lata szkolenia
 
Funkcjonujący od ponad 11 lat projekt stworzył scalony system szkolenia dzieci i młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych, dając szanse uzdolnionej młodzieży Gminy Wieliczka, a nawet Powiatu Wielickiego na uprawianie  siatkówki i koszykówki na bardzo wysokim poziomie. Osiągane sukcesy sportowe  młodzieży Powiatu Wielickiego promują Wieliczkę i Powiat Wielicki na terenie całego kraju. Dzięki  temu projektowi mamy nadzieję sprostać oczekiwaniom społeczności lokalnej oraz ją wzmocnić. 

Plany inwestycyjne Powiatu Wielickiego budowy hali sportowej przy LO Wieliczka będącej również w planach „popołudniową” bazą szkoleniową Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 60 - 70% zaspokoją obecne potrzeby przedstawianego projektu i prowadzonego obecnie szkolenia.  Spowoduje to rozwiązanie w dużym stopniu problemu lokalowego realizowanego projektu. W powstałej hali realizowanych może być większość planowanego szkolenia (w obiektach gminnych pozostała by niewielka ilość zajęć głównie dla początkującej młodzieży). Jednak należy zwrócić uwagę, iż budowa w/w sali poprzedzona zostanie okresem  prawdopodobnie 1 ½ -2 letnim braku jakiekolwiek sali przy LO Wieliczka po zburzenia dotychczasowej. Obecnie realizowanych jest tam ponad 30 h zajęć w ramach realizowanego projektu. Aby w tym czasie nie powstał paraliż i brak możliwości kontynuacji projektu istnieje potrzeba rozwiązania tymczasowego na ten okres.  Pomysłem na to  mogło by być powstanie tymczasowego ogrzewanego  namiotu dostosowanego do zajęć sportowych w celu przetrwania tego trudnego okresu.  Namiot taki mógłby powstać na terenie Kampusu Wielickiego gdzie w trudnych, ale jednak możliwych do szkolenia warunkach można by przeczekać ten trudny okres obniżając co prawda wyraźnie jakość zajęć, ale utrzymując je i ciągłość szkolenia zabezpieczając zajęcia dla całej szkolonej młodzieży.


Struktura zajęć prowadzonych przez MOS Wieliczka.

Powiat Wielicki  - 316  h ( 1h- 45 min dydaktycznych zajęć) 
Gmina Wieliczka - 160 h (1 h - 45 min dydaktycznych zajęć) 

Gmina Wieliczka – projekt siatkówka-koszykówka w Wieliczce + wspomagające projekt zajęcia siatkówki i rekreacji (Węgrzce, Kożmice, Gorzków):
SP 1 Wieliczka - 12 h hali
SP 2 Wieliczka -  15 h hali
SP Węgrzce Wlk. - 6 h hali 
SP Kożmice Wlk.  - 3 h hali 
SP Gorzków  -3 h hali
SP Siercza -  1,5 h hali

W tych salach gminnych podczas 40,5 godzin użyczenia przeprowadzonych zostanie 56 h zajęć  x 45 min (czasem jednocześnie dwa lub 3 zajęcia na sali). 

Zajęcia w projekcie poza salami gminnymi (sale LO 18,5 h i Kampus Wielicki 16 h) odbywać się będą podczas 34,5 godzin - 50 h zajęć x 45 min.

Gmina Wieliczka - inne dyscypliny poza salami gimnastycznymi (korytarze LO, siłownia,  Arena Lekkoatletyczna, sale lekcyjne szkół – szachy, lekkoatletyka, piłka nożna) - zajęcia odbywać się będą podczas 54 h zajęć x 45 min. 

 

 

(BP)

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU