Wtorek 22 maja, 2018 Imieniny: Helena, Wiesława, Julia, Ryta, Emilia, Roma
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Aktualności

14-03-2017

Talenty Małopolski w powiecie wielickim

Powiat Wielicki jako jedyny w Małopolsce będzie tworzył Centra Wspierania Uczniów Zdolnych we wszystkich typach szkół. Sukcesem zakończyły się starania związane z przyznaniem środków na tworzenie Centrów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie dotacje wyniosą 754 610,00 zł (95% kosztów kwalifikowanych). Centra w Powiecie Wielickim będą realizowane w oparciu o Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce.

Zarząd Województwa Małopolskiego 23 lutego 2017 roku uchwałą nr 267/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16. Spośród 9  wybranych projektów aż 3 zostały złożone przez Powiat Wielicki. Projekty są spójne z realizowanym przez Województwo Małopolskie, Stowarzyszenie Wiosna oraz  Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli projektem systemowym wspierającym pracę z uczniami zdolnymi "Małopolskie Talenty".

Cieszę się, że wypracowana przez nas koncepcja realizacji projektów wspierających uczniów z uzdolnieniami, w tym uczniów zdolnych i szczególnie zdolnych znalazła uznanie i, zyskała dofinansowanie - mówi Jacek Juszkiewicz, starosta wielicki - Powiat wielicki poprzez jakość i ilość inicjatyw w zakresie edukacji staje się liderem w tym względzie w Małopolsce, a te inicjatywy tylko potwierdzają, iż doskonale radzimy sobie z tym zadaniem własnym, przekraczając sztywne ustawowe podziały i realizując działania również w odniesieniu do uczniów i uczennic wszystkich typów szkół - dodaje.

Jak wskazuje Innowacyjna koncepcja wspierania uzdolnień uczniów w woj. małopolskim opracowana w 2013 roku w ramach projektu DIAMENT "formy wsparcia uczniów zdolnych w polskim systemie edukacji realizowane przez różne podmioty: szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Jednostki samorządu terytorialnego (w tym organy prowadzące szkoły), instytucje naukowe i uczelnie oraz podmioty III sektora. Naturalnym i pierwszym miejscem są zdecydowanie szkoły różnych typów, ponieważ jednym z zadań szkoły i nauczycieli jest wskazanie uczniom ich uzdolnień, wsparcie w tym zakresie oraz wskazanie sposobów i możliwości rozwijania talentów, a także tworzenie warunków do ich rozwijania".

Realizacja zajęć w szkołach podstawowych obejmie 38 spośród 53 szkół podstawowych (w tym 1 specjalna i 2 filialne), które zgłosiły akces do projektu jesienią ubiegłego roku. W przypadku gimnazjów uczniów nominować będzie 12 spośród 19 placówek, natomiast w przypadku szkół ponadgimnazjalnych w projekcie weźmie udział 6 szkół. W przypadku szkół podstawowych zajęcia dotyczyć będą wyłącznie uczniów klas IV-VI, którzy zostaną wytypowani z poszczególnych szkół (nominacja rodzicielsko-nauczycielska), a następnie zakwalifikują się do zajęć pisząc specjalny test diagnostyczny dotyczący uzdolnień. Przewiduje się zajęcia w ramach kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, językowych (język angielski), informatycznych oraz przedsiębiorczości. Dodatkowo wszyscy uczniowie zakwalifikowani do zajęć zostaną objęci specjalnym blokiem zajęć w ramach  kompetencji kluczowych ponadprzedmiotowych (społeczne i uczenie się). Łącznie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 zajęciami zostanie objętych 192 uczniów szkół podstawowych oraz 192 uczniów gimnazjów.

Warto podkreślić, iż rekrutacja nie będzie obejmować: więcej niż 5% (łącznie z każdej kompetencji kluczowej) uczniów i uczennic z danej szkoły danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkół, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu nie więcej niż 15 %.

Projekty są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

(PŁ)

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU