Wtorek 22 maja, 2018 Imieniny: Helena, Wiesława, Julia, Ryta, Emilia, Roma
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Aktualności

17-02-2017

Poszukiwany psycholog

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Wymagania formalne: 
a) posiadane co najmniej roczne doświadczenie pracy w jednostkach pomocy społecznej ( PCPR, GOPS) 
b) wykształcenie wyższe psychologiczne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) wstępna diagnoza, ocena psychologiczna,
b) opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa,
c) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, grup wsparcia,
d) działania interwencyjno - wspierające i udzielanie pomocy psychologicznej osobom dorosłym będących klientami Punku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
e) udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom, w których występuje przemoc,
f) współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PCPR,
g) prowadzenie dokumentacji dot. klientów PIK zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) list motywacyjny,
b) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d)kopie dotychczasowych świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g)oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015, poz. 2135 ze zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie/zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

Forma zatrudnienia:
Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1/2 etatu.

Miejsce wykonywania zatrudnienia:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Daniłowicza 12

Sposób i miejsce składania ofert:
Osobiście w siedzibie PCPR Wieliczka, ul. Daniłowicza 12 w godzinach pracy PCPR. Listownie na adres PCPR Wieliczka, ul. Daniłowicza 12 32-020 Wieliczka. Pocztą elektroniczną na adres: pik.wieliczka@gmail.com

Termin składania ofert:
Do dnia 24.02.2017 do godz. 12.00 ( liczy się data i godzina wpływu).
 

(BP)

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU