Czwartek 6 maja, 2021 Imieniny: Filip, Judyta, Jan, Jakub, Benita
Unia Europejska

Aktualności

03-01-2012

Konkurs dla organizacji

Zarząd Powiatu Wielickiego przyjął uchwałę w sprawie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych powiatu wielickiego w 2012 roku określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konkurs adresowany jest do organizacji prowadzących działalność statutową pożytku publicznego lub zgłaszające gotowość realizacji działań z tego zakresu oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.

Na realizację wybranych spośród zgłoszonych do konkursu zadań przeznaczono kwotę 170 000,00 zł. Kwoty dofinansowania na poszczególne rodzaje zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - 70 000,00 zł., upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 70 tys. zł, turystyka i wypoczynek – 25 tys. zł, ochrona zdrowia – 5 tys. zł. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie kompletnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 30 grudnia 2011r. do 19 stycznia 2012r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Edwarda Dembowskiego 2 lub nadesłanie jej pocztą (decyduje data wpływu). Na konkurs mogą być składane oferty zadań, których realizacja nastąpi w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2012 roku. Na kopercie z ofertą należy umieścić: pieczątkę podmiotu wnioskującego, adnotację „Organizacje pozarządowe: Konkurs ofert 2012” oraz określenie dziedziny konkursu, w której składana jest oferta. Składane oferty muszą być zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011, nr 6, poz. 25). Obowiązujące wzory druków, jak również pełny tekst ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej powiatu wielickiego - zakładka Serwis Organizacji Pozarządowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacji na temat konkursu udziela koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Wieliczce Joanna Boduch, Wydział Edukacji, Sportu, Zdrowia, pl. Tadeusza Kościuszki 1, tel. 12 278 23 32, e-mail: pozytek@powiatwielicki.pl
Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU