Poniedziałek 18 listopada, 2019 Imieniny: Roman, Klaudyna, Anielia, Karolina
Unia Europejska

Aktualności

14-06-2019

VII sesja Rady

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego zaprasza do udziału w VII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbędzie się we wtorek, 18 czerwca 2019 roku o godzinie 16.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Wieliczce Rynek Górny 2.

     Porządek obrad:
       1. Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z VI sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
       2. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami w tym: z wykonania uchwał Rady, z realizacji zadań Powiatowego Parku Rozwoju.
       3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce za 2018 rok.
       5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wieliczce za rok 2018.
       6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
       7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2018 rok”.
       8. Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wielickiego w 2019 r. do realizacji Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce.
       9. Uchwała w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach jak również nauczycieli wymienionych w art.42 ust. 7 pkt 3, lit b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wielicki.
       10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wielickiego na 2019 rok.
       11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2019-2030.
       12. Uchwała  w sprawie udzielenia Gminom Powiatu Wielickiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie związane z odbiorem od posiadaczy, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest w 2019 r.
       13. Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Kłaj do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego.
       14. Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego.
       15. Uchwała w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju.
       16. Debata nad raportem o stanie Powiatu Wielickiego za roku 2018.
       17. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wielickiego wotum zaufania.
       18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wielickiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2018 rok.
       19. Uchwała w sprawie absolutorium za 2018 rok dla Zarządu Powiatu Wielickiego.
       20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
       21. Wnioski i oświadczenia radnych.
       22. Zakończenie obrad.

 

(BP)

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU